Pytanie prejudycjalne, z którym 1 sierpnia 2018 r. Sąd Najwyższy zwrócił się do Trybunału w sprawie z odwołania sędzi SN Anny Owczarek jest następujące:

Czy art. 47 Karty Praw Podstawowych w związku z art. 9 ust. 1 dyrektywy Rady 2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 r. ustanawiającej ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy (Dz.U.UE. Polskie wydanie specjalne Rozdział 05, Tom 04, s. 79) należy interpretować w ten sposób, że w przypadku wniesienia do sądu ostatniej instancji Państwa Członkowskiego środka zaskarżenia opartego na zarzucie naruszenia zakazu dyskryminacji ze względu na wiek wobec sędziego tego sądu wraz z wnioskiem o wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu, sąd ten – w celu udzielenie ochrony uprawnieniom wynikającym z prawa unijnego przez zastosowanie środka tymczasowego przewidzianego w prawie krajowym – ma obowiązek odmówić zastosowania przepisów krajowych zastrzegających właściwość w sprawie, w której wniesiono środek zaskarżenia, dla komórki organizacyjnej tego sądu, która nie działa ze względu na niepowołanie orzekających w niej sędziów?

Jak czytamy na stronie internetowej SN, w sprawie tej Sąd Najwyższy postanowił wstrzymać wykonanie uchwały z dnia 12 lipca 2018 r. „Opinia Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 12 lipca 2018 r. w przedmiocie dalszego zajmowania stanowiska sędziego Sądu Najwyższego przez Annę Owczarek" przez nakazanie powstrzymania się od przekazania uchwały Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej do czasu rozpoznania odwołania.

- W związku ze skierowaniem do TSUE powyższego pytania prejudycjalnego Sąd Najwyższy 1 sierpnia br. wydał postanowienia o tożsamej treści w sprawach z odwołań sędziego SN Józefa Iwulskiego oraz sędzi SN Marii Szulc od uchwał KRS z 12 lipca 2018 r. - poinformowano.

Przypomnijmy, iż 12 lipca Krajowa Rada Sądownictwa negatywnie zaopiniowała wnioski o zgodę na dalsze orzekanie w SN siedmiorga sędziów. Wśród nich były m.in. Anna Owczarek i Maria Szulc, a także Józef Iwulski. Wszyscy troje złożyli odwołania.

W ubiegły czwartek siedmiu sędziów SN podjęło decyzję o przesłaniu do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu pięciu pytań prejudycjalnych dotyczących m.in. nieusuwalności sędziów, zgody polityków na dalsze orzekanie oraz dyskryminacji ze względu na wiek. Trybunał UE poinformował, że potraktuje pytania polskiego SN priorytetowo.