"Kolegium Sądu Okręgowego w Krakowie na zasadzie art. 114 § 1 ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych zwraca się do Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych z żądaniem przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w sprawie prowadzenia przez Sędziego Sądu Okręgowego w Krakowie Waldemara Żurka działalności publicznej nie dającej się pogodzić z zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziów (art. 107 § 1 pkt 4) usp), a w szczególności, że:  

- w dniu 7 czerwca 2021 roku w Krakowie, przed budynkiem Sądu Okręgowego, nie powiadamiając Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie, w godzinach urzędowania Sądu, przemawiał do uczestników happennigu „Tour de Konstytucja” oraz przypadkowych przechodniów w którym to m. in. kwestionował umocowanie i status konstytucyjnych organów państwowych oraz sędziów, dokonywał ocen i porównań politycznych, pomawiał sędziów o sprzeniewierzanie się prawu i składanemu przyrzeczeniu oraz przedstawiał apel wzywający do generalnego kwestionowania orzeczeń wydawanych przez sądy z udziałem legalnie powołanych sędziów, z uwzględnieniem faktu, że w tym samym czasie jego powinnością było podejmowanie czynności w przydzielonych mu sprawach;

Czytaj też:

Sędzia Waldemar Żurek pod lupą za udział w Tour de Konstytucja

- w dniu 8 czerwca 2021 roku w miejscowości Dobczyce, woj. małopolskie, nie powiadamiając Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie, w godzinach urzędowania Sądu, przeprowadzał agitację skierowaną między innymi do małoletnich mającą na celu promowanie własnych poglądów m.in. na temat polityki migracyjnej, a także prezentował stanowcze i skrajne oceny dotyczące sprawowania urzędu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z uwzględnieniem faktu, że w tym samym czasie jego powinnością było podejmowanie czynności w przydzielonych mu sprawach;

- czym naruszył obowiązek zachowania neutralności politycznej i powściągliwości w wyrażaniu własnych poglądów oraz osłabiał zaufanie do jego bezstronności."