W związku z ataki na sędziów i pracowników sądów, które uwłaczały godności oraz powadze tych instytucji, poseł Prawa i Sprawiedliwości Stanisław Szwed zwrócił się do Ministra Spraw Wewnętrznych z pytaniem, czy przewidywana jest zmiana przepisów, tak aby funkcjonariusze policji sądowej w odpowiedniej i określonej liczbie pilnowali porządku na sali rozpraw i w budynkach sądowych.

Marcin Jabłoński - podsekretarz stanu w MSW – poinformował w odpowiedzi na interpelację, iż w związku z zakresem zadań funkcjonariuszy Policji, w tym m.in. wykonywania konwojów i doprowadzeń, nie ma możliwości realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa we wszystkich obiektach sądów.

W części województw funkcjonują patrole z wykorzystaniem środka transportu, tzw. system patroli mobilnych, co pozwala w ramach tzw. służby objazdowej na objęcie nadzorem większej liczby sądów i prokuratur. - W przypadku naruszenia porządku prawnego na terenie nieobjętej stałym posterunkiem dzięki bezpośredniej łączności patrol może w krótkim czasie podjąć interwencję – podaje Jabłoński.

Zadania policji sądowej realizowane są również m.in. w formie posterunków stałych. Tzn. w ramach codziennej służby funkcjonariusze dokonują sprawdzeń osób wchodzących do budynków, wykonują patrole piesze wewnątrz budynków, zapewniają ochronę pomieszczeń dla osób konwojowanych. Dodatkowo w czasie zabezpieczania rozpraw o podwyższonym ryzyku bądź rozpraw z udziałem świadka koronnego wokół gmachów sądów wystawiane są patrole piesze i dodatkowe posterunki.

Podsekretarz stanu poinformował ponadto, iż obowiązujące przepisy prawa, upoważniają organy wymiaru sprawiedliwości do korzystania z ochrony realizowanej przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne działające na podstawie ustawy o ochronie osób i mienia.

Jednocześnie Marcin Jabłoński zaznaczył, iż dotychczas do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych nie wpływały informacje świadczące o konieczności zmiany przepisów ustawy o Policji w zakresie organizacji czy też struktury działania policji sądowej.

Zadania policji sądowej

Do szczegółowego zakresu zadań policji sądowej należy:

1) ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego w budynkach sądów oraz prokuratur;

2) ochrona życia i zdrowia sędziów, prokuratorów oraz innych osób w związku z wykonywaniem przez nich czynności wynikających z realizacji zadań wymiaru sprawiedliwości;

3) wykonywanie czynności procesowych zlecanych przez sąd lub prokuratora;

4) wykonywanie zarządzeń porządkowych sądu wydawanych w celu uniemożliwienia zachowania zakłócającego porządek rozprawy lub godzącego w powagę sądu;

5) konwojowanie i doprowadzanie osób na polecenie sądu, prokuratora i właściwego komendanta Policji;

6) ochrona pomieszczeń dla osób konwojowanych lub doprowadzonych do czynności procesowych usytuowanych w sądach i prokuraturach w celu uniemożliwienia samowolnego oddalenia się osób tam umieszczonych, bezprawnego wtargnięcia osób postronnych oraz zapobieżenia innym zdarzeniom zagrażającym bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu albo zagrażającym uszkodzeniem lub utratą chronionego mienia.

Policja sądowa ściśle współdziała z:

1) pracownikami sądów i prokuratur;

2) Służbą Więzienną;

3) specjalistycznymi uzbrojonymi formacjami ochronnymi realizującymi fizyczną i techniczną ochronę budynków, w których mieszczą się sądy i prokuratury.

Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie szczegółowego zakresu zadań i zasad organizacji policji sądowej (Dz. U. Nr 155, poz. 1093).