Kontrowersyjna nowelizacja ustawy o ustroju sądów powszechnych z dnia 20 lutego 2015 r. jak wiadomo oczekuje obecnie na rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego, po skierowaniu jej tam przez prezydenta w ramach tzw. kontroli prewencyjnej.

Sprawa nie jest definitywnie zamknięta i organy samorządu sędziowskiego nadal wypowiadają się w tej kwestii. Tym razem głos zabrali sędziowie z Opola.

Podobnie jak inne tego rodzaju uchwały organów samorządu sędziowskiego różnych szczebli, także Zgromadzenie Ogólne Sędziów Okręgu SO w Opolu w uchwale z 9 marca 2015 r. wyraziło zdecydowany sprzeciw w związku z rozwiązaniami legislacyjnymi przyjętymi w uchwalonej w dniu 20 lutego 2015 r. kolejnej nowelizacji ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych.

- Negatywnie oceniamy ingerencję w zasady reprezentacji sędziów sądów rejonowych w zgromadzeniach ogólnych sądów okręgowych, która zmierza do marginalizacji głosu sędziów sądów rejonowych. Brak jest jakiegokolwiek racjonalnego uzasadnienia dla proponowanego różnicowania uprawnień sędziów sądów rejonowych w stosunku do sędziów sądów okręgowych - podkreślili sędziowie.

- Również krytycznie oceniamy projekt uregulowań zmierzających do ograniczenia roli kolegium sądu, polegający na sprowadzeniu roli kolegium w procesie powoływania przewodniczących wydziałów, ich zastępców i wizytatorów jedynie do wydawania niewiążącej prezesa opinii w tym przedmiocie - dodali.

- Pragniemy zwrócić uwagę na kontrowersje, jakie z punktu widzenia ochrony praw obywatelskich rodzi kwestia dostępu ministra sprawiedliwości do akt wszystkich spraw sądowych i systemów informatycznych sądów, co może rodzić pokusę wykorzystania danych osobowych także wrażliwych przez osoby do tego nieuprawnione. Przyjęte regulacje naruszają konstytucyjne prawa obywateli do ochrony życia prywatnego i określenia granic działania organów państwowych w zakresie pozyskiwania, gromadzenia i udostępniania danych obywateli - zaznaczyli opolscy sędziowie.

I dodali, nadto sprzeciwiamy się proponowanej zmianie art. 95 § 3 ustawy dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych. Uważamy, że wprowadzenie niekorzystnych zmian w postaci likwidacji instytucji zwrotu kosztów przejazdu sędziom sądów rejonowych i ich redukcji w stosunku do pozostałych sędziów realnie pogorszy warunki pracy sędziów pełniących służbę w sądach poza miejscem zamieszkania. Powyższe ograniczenia nie dotyczą przedstawicieli władzy wykonawczej i ustawodawczej.