W ostatnich miesiącach narastają doniesienia o konfliktach pomiędzy pracownikami sądów. Pojawiają się zarzuty o mobbing, dyskryminację czy naruszenie godności pracowniczej. Jedną z form zapobiegania tego rodzaju zjawiskom może być wprowadzenie w sądzie kodeksu etyki.

Sąd jest zakładem pracy, w którym spotykają się pracownicy o bardzo różnym statusie, kulturze i pozycji zawodowej. Znaczne obciążenie pracą, stres, terminowość zadań i nierytmiczność ich wykonywania powodują, że niejednokrotnie powstają na tym tle różnego rodzaju nieporozumienia, spory i konflikty interpersonalne.