Wynikiem działalności każdej jednostki gospodarczej, której podstawowym celem jest osiąganie możliwie maksymalnych przychodów, jest powstawanie należności. W akcie prawnym jakim jest ustawa o rachunkowości nie znajdziemy jednoznacznej definicji należności. Termin jest powiązany z generalną definicją aktywów, według której są to „kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych”. W przypadku należności będzie to w praktyce uprawnienie do otrzymania w określonym terminie świadczenia pieniężnego lub rzeczowego od dłużnika.