W praktyce zdarza się, że po dniu sporządzenia sprawozdania finansowego występują operacje gospodarcze, czy inne informacje mogące mieć wpływ na to sprawozdanie. Rodzi się wówczas pytanie, jak należy ująć je w księgach rachunkowych oraz czy ewentualnie należałoby uwzględnić w sporządzonym już sprawozdaniu. Rekomendacje w tym zakresie zostały zawarte w ustawie o rachunkowości (dalej: uor) oraz w Krajowym Standardzie Rachunkowości (KSR) nr 7 "Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dniu bilansowym - ujęcie i prezentacja".