Magdalena Samborek

Jak zaksięgować fakturę korygującą sprzedaż, wystawioną po dniu bilansowym

Obowiązek sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego w ciągu trzech miesięcy od dnia bilansowego spoczywa na kierownictwie jednostki. W przypadkach, w których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, dzień bilansowy przypada na ostatni dzień danego roku, tj. na 31 grudnia. Następnie w ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego, czyli do końca czerwca, sprawozdanie takie powinno zostać zatwierdzone przez organ zatwierdzający.

Jak rozliczyć uzyskiwanie przychodów ze sprzedaży zielonych certyfikatów

Jeśli specyfika działalności spółki wskazuje na istotne transakcje w obrębie praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia, należy uwzględnić ten aspekt w prezentacji odrębnych pozycji w rachunku zysków i strat oraz bilansie. Ponadto polityka rachunkowości jednostki powinna zawierać wszystkie kwestie związane z księgowym ujęciem transakcji dotyczących zielonych certyfikatów.

Rezerwy na opłaty reprograficzne – charakterystyka, obowiązek tworzenia i ujęcie księgowe

Opłaty reprograficzne (ang. copyright levies) są literalnie związane z prawem autorskim. Ich istotę stanowi próbę rekompensaty dla twórców biorąc pod uwagę utracone korzyści, których nie uzyskali, ponieważ konsument mógł legalnie we własnym zakresie dokonać kopii utworów.