W TK odbędzie się postępowanie w sprawie skargi dotyczącej niezgodności z konstytucją przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym – o cofnięciu uprawnień diagnoście samochodowemu.

RPO zgłosił udział w postępowaniu. Ocenia, że art. 84 ust. 3 pkt 2 ustawy w zakresie, w jakim nakłada na starostę obowiązek cofnięcia diagnoście uprawnienia do wykonywania badań technicznych bez uwzględnienia okoliczności podmiotowych i przedmiotowych, jest niezgodny z art. 65 ust. 1 w zw. z art. 31 ust. 3 i art. 2 konstytucji. Kwestionowany jest wyłącznie jeden rodzaj sankcji: diagności otrzymują zakaz wykonywania zawodu, co oznacza, że tracą pracę, a brakuje gradacji odpowiedzialności.

RPO wskazuje na nieproporcjonalność ingerencji w podmiotowe prawo do wykonywania zawodu zagwarantowane w art. 65 ust. 1 w zw. z art. 31 ust. 3 konstytucji, co narusza zasadę sprawiedliwości społecznej wynikającą z art. 2 ustawy zasadniczej.

Sygnatura akt: SK 17/23

Czytaj więcej

Diagnosta samochodowy musi mieć odpowiednie wykształcenie