Prawo pracownika do urlopu wypoczynkowego jest jednym z jego podstawowych uprawnień. Warunki udzielenia urlopu w sposób szczegółowy określa kodeks pracy.

Dla przykładu art. 165 k.p. reguluje kwestię obligatoryjnego przesunięcia terminu urlopu. Stanowi m.in., że jeżeli pracownik nie może rozpocząć urlopu w ustalonym terminie z przyczyn usprawiedliwiających nieobecność w pracy, a w szczególności z powodu czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby, pracodawca jest obowiązany przesunąć urlop na termin późniejszy.