- Posiadam ubezpieczenie ochrony prawnej i chciałabym z niego skorzystać. Jak to zrobić i na czym polega proces likwidacji szkody z ubezpieczenia ochrony prawnej?

Kwestie związane z procedurą likwidacji szkody reguluje ustawa z 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (dalej: ustawa). Ustawodawca nie uregulował jednak sposobu zawiadamiania towarzystwa o zdarzeniu, w związku z którym ubezpieczony ubiega się o świadczenia z ubezpieczenia ochrony prawnej. W pierwszej kolejności należy wskazać, iż niezbędny jest kontakt z towarzystwem, w którym posiada pani ubezpieczenie ochrony prawnej, wówczas z pewnością uzyska pani stosowne informacje co do sposobu wszczęcia procedury likwidacji szkody. Co do zasady, zgłoszenie szkody odbywa się poprzez uzupełnienie i wysłanie formularza zgłoszenia szkody, w którym to ubezpieczony obowiązany jest do wskazania danych takich jak imię i nazwisko, telefon kontaktowy, adres korespondencyjny, numer polisy, nr konta, na które ma zostać wypłacone świadczenie. Ponadto, w formularzu mogą pojawić się pytania o etap sprawy, np. sądowy czy przedsądowy. Odpowiedzi na te pytania stanowić będą, m.in. podstawę ustaleń zaistniałego stanu faktycznego, niezbędnego do wydania decyzji przez towarzystwo.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy, w terminie siedmiu dni od dnia zgłoszenia potrzeby skorzystania z ochrony prawnej, zakład ubezpieczeń informuje ubezpieczonego o przyjęciu zgłoszenia oraz podejmuje postępowanie dotyczące ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości świadczenia, a także informuje ubezpieczonego pisemnie lub w inny sposób (na który osoba ta wyraziła zgodę), jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń lub wysokości świadczenia, jeżeli jest to niezbędne do dalszego prowadzenia postępowania.

Postępowanie likwidacyjne z ubezpieczenia ochrony prawnej kończy się wydaniem decyzji o udzieleniu bądź odmowie ochrony polisowej. Co najważniejsze z punktu widzenia ubezpieczonego, uzyskuje on informacje o przedmiocie wypłaty – lub jej odmowie – świadczenia pokrywającego koszty pełnomocnika oraz postępowania sądowego. W ciągu 30 dni, licząc od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku, ubezpieczyciel powinien spełnić świadczenie, o czym stanowi art. 817 § 1 kodeksu cywilnego. Jednak gdyby wyjaśnienie w tym terminie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela albo wysokości świadczenia okazało się niemożliwe, powinno być ono spełnione w ciągu 14 dni od dnia, w którym wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Wskazać należy, że przekazywanie przez ubezpieczonego informacji i dokumentów związanych ze zgłoszeniem, może przyczynić się do wydania decyzji w terminie szybszym niż określony ustawą.