Strona umowy jest uprawniona do żądania ukształtowania treści umowy przez sąd, w tym zmiany wysokości wynagrodzenia, a nawet żądania rozwiązania umowy. Uprawnienie to przysługuje w przypadkach nadzwyczajnej zmiany stosunków, które skutkuje tym, że wykonanie umowy groziłoby stronie rażącą stratą lub byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami, czego kontrahenci nie mogli przewidzieć zawierając umowę. Czy mechanizm ten może znaleźć zastosowanie w  odniesieniu do obserwowanych w ostatnim czasie na rynku podwyżek cen materiałów budowlanych, w tym stali czy asfaltu, które zaskoczyły dostawców i wykonawców robót budowlanych? Dotychczasowa praktyka orzecznicza pozwala odpowiedzieć twierdząco na to pytanie.