Bezzwrotna dotacja nie ma wpływu na zasiłek okresowy

Przyznana bezzwrotna dotacja na otwarcie firmy, nie stanowi dochodu i nie ma wpływu na przyznanie zasiłku okresowego – stwierdził WSA w Szczecinie.

Publikacja: 12.12.2014 10:30

Bezzwrotna dotacja nie ma wpływu na zasiłek okresowy

Foto: Fotorzepa, Marta Bogacz

Pomoc bezzwrotna

Kobieta zwróciła się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o przyznanie jej zasiłku okresowego. Jednak działający z upoważnienia prezydenta miasta Kierownik Rejonu Pracy Socjalnej, odmówił wnioskowanej zapomogi.

Urzędnik analizując sytuację materialną ustalił, iż kobieta wcześniej zarejestrowała działalność gospodarczą w postaci pracowni projektowej, na której działanie uzyskała pomoc finansową. Pieniądze w postaci bezzwrotnej dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zostały jej przelane na podstawie umowy, zawartej ze Środkowopomorską Radą Naczelnej Organizacji Technicznej. Pierwsza transza obejmowała dziewięćdziesiąt procent bezzwrotnej pomocy finansowej.

Kierownik wyjaśnił, iż zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej uzyskaną kwotę należało podzielić na dwanaście miesięcy, a wynikającą z podziału sumę wliczono do dochodu wnioskodawczyni przez okres kolejnych dwunastu miesięcy. Organ ustalił, że dochód jej dwuosobowej rodziny w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, składał się z zabezpieczenia alimentacyjnego, wsparcia pomostowego związanego z działalnością gospodarczą, a także kwoty stanowiącej jedną dwunastą dofinansowania ze środków przyznanych przez Środkowopomorską Radę Naczelnej Organizacji Technicznej.

Kierownik przypomniał, że zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny. Uwzględniając wyliczony w ten sposób dochód na osobę w rodzinie, urzędnik stwierdził przekroczenie kryterium dochodowego, uprawniającego do otrzymania pomocy, tj. dziewięciuset dwunastu złotych, co w świetle przepisów ustawy o pomocy społecznej, stanowi podstawę do odmowy przyznania zasiłku okresowego.

Błędne kryterium

Kobieta odwołała się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Jej zdaniem, organ błędnie ustalił wysokość jej dochodu w rodzinie, przyjmując jako jeden ze składników uzyskaną przez nią kwotę na rozpoczęcie działalności gospodarczej i utrzymanie jej na początkowym etapie. Wnioskodawczyni wyjaśniła, że przyznana dotacja może być ściśle przeznaczona na określony cel wskazany w umowie, i dopiero po spełnieniu tego warunku w przyszłości będzie można uznać tą pomoc za bezzwrotną.

Wyraziła pogląd, że wydatkowanie przyznanej kwoty nie może być związane z bieżącą konsumpcją jej rodziny, gdyż takie działanie byłoby sprzeczne z postanowieniami zawartej umowy i stanowiłoby o konieczności zwrotu uzyskanej dotacji, przyznanej na określony cel. Kobieta dodała, że aktualnie nie osiąga żadnego dochodu z działalności i nie ma możliwości zaspokojenia niezbędnych potrzeb rodziny na co organ nie zwrócił uwagi.

SKO utrzymało w mocy decyzję Kierownika. Przyznało kobiecie rację, że dotacja stanowi pomoc na rozwinięcie działalności gospodarczej, a w przypadku niezrealizowania tego zamierzenia kwota ta podlega zwrotowi, zatem to mogłoby przemawiać za nieuznaniem takiej pomocy jako dochodu. Jednakże zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, do dochodu rodziny nie wlicza się tylko i wyłącznie dochodu uzyskanego na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych. W tej sprawie nie zachodzi taka sytuacja, zatem organ pierwszej instancji prawidłowo ocenił kryterium przyznania zapomogi.

W przyszłości można wliczyć

Sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie. Kobieta w skardze podkreśliła, że wliczenie poszczególnych kwot uzyskiwanych w związku z prowadzoną działalności gospodarczą do kryterium dochodowego będzie miało miejsce dopiero, gdy zacznie otrzymywać dochód z prowadzonej działalności, zaś obecnie takich pieniędzy fizycznie nie ma. Jej zdaniem organ wliczając do dochodu kwotę dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej nie zauważył, że ma ona zostać przeznaczona wyłącznie na konkretny cel wskazany w umowie.

Kobieta dodała, że sfinansowanie przez nią z uzyskanej kwoty, potrzeb konsumpcyjnych jej rodziny, stanowiłoby o konieczności zwrotu takiego świadczenia. Na koniec zwróciła również uwagę, że przyznana dotacja nie stanowi dochodu, a jedynie przychód z działalności gospodarczej, zatem organ nie powinien w ogóle uwzględnić tej kwoty przy obliczaniu jej dochodu.

WSA 27 listopada 2014 roku podzielił jej argumentację i uchylił obie decyzje administracji. Jego zdaniem bezzwrotna dotacja na prowadzenie działalności, nie stanowi dochodu rodziny i nie ma wpływu na przyznanie zasiłku okresowego. Sąd orzekł, że dopiero środki uzyskane przez kobietę zaangażowane w działalność gospodarczą mogą w przyszłości przynieść wymierny przychód, który dopiero wówczas będzie mógł podlegać ocenie przez organ.

WSA dodał również, że nie bez znaczenia jest fakt, iż uzyskana kwota nie może zostać przeznaczona na wydatki związane z utrzymaniem rodziny, a gwarancją jej bezzwrotności jest wyłącznie prawidłowe rozdysponowanie środków, stosownie do reguł wynikających z zawartej umowy dotacji. Podobne zasady rozliczeń dotyczą również przyznanego wsparcia pomostowego (II SA/Sz 366/14).

Pomoc bezzwrotna

Kobieta zwróciła się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o przyznanie jej zasiłku okresowego. Jednak działający z upoważnienia prezydenta miasta Kierownik Rejonu Pracy Socjalnej, odmówił wnioskowanej zapomogi.

Pozostało 96% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Spadki i darowizny
Poświadczenie nabycia spadku u notariusza: koszty i zalety
Prawo w Firmie
Trudny państwowy egzamin zakończony. Zdało tylko 6 osób
Podatki
Składka zdrowotna na ryczałcie bez ograniczeń. Rząd zdradza szczegóły
Ustrój i kompetencje
Kiedy można wyłączyć grunty z produkcji rolnej
Sądy i trybunały
Reforma TK w Sejmie. Możliwe zmiany w planie Bodnara