Przygotowanie i wydanie nowych wytycznych w sprawie kryteriów i procedury zgłaszania zamiaru koncentracji wynika z nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (DzU z 2007 r. nr 50, poz. 331 ze zm.). Zmiany wejdą w życie 18 stycznia 2015 r. i odnoszą się m.in. do procesu łączenia się firm. Wskazują, w jakich przypadkach zamiar dokonania koncentracji (fuzji, przejęcia) powinien być zgłoszony do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz w jaki sposób należy to zrobić.

Trzeba bowiem pamiętać, że postępowanie w sprawie koncentracji przedsiębiorców jest inicjowane poprzez zgłoszenie zamiaru dokonania koncentracji. Istotne jest zatem, aby przedsiębiorca (przedsiębiorcy) zgłosił, że zamierza ją przeprowadzić, zanim zostanie ona dokonana. Dodatkowo strony koncentracji powinny się powstrzymać od jej dokonania do czasu uzyskania zgody UOKiK lub upływu terminu na rozpatrzenie sprawy. Oznacza to, że przeprowadzenie koncentracji („skonsumowanie zamiaru") możliwe jest dopiero po uzyskaniu decyzji UOKiK wyrażającej zgodę na tę koncentrację. Przeprowadzenie koncentracji możliwe jest także wtedy, gdy upłynął termin, w którym decyzja powinna być wydana

Innymi słowy, przedsiębiorca (przedsiębiorcy) zobowiązany jest do zgłoszenia zamiaru koncentracji, a nie faktu jej dokonania

Oczywiście do tej pory takie przepisy także obowiązywały, ale w nieco innej formie. Aby ułatwić ich stosowanie i interpretację, urząd antymonopolowy przygotował specjalne wyjaśnienia. A teraz w związku z nowelizacją przepisów wyjaśnienia te trzeba było zmodyfikować. Projekt dokumentu został wysłany do stowarzyszeń i organizacji przedsiębiorców. Dostępny jest również na stronie internetowej urzędu. Wszyscy zainteresowani mogą zgłaszać swoje uwagi do 9 stycznia 2015 r. na adres e-mail: koncentracje@uokik.gov.pl.