PFRON: informację o uldze INF-U można przesłać mailem

Sprzedający może wysyłać do klientów dokument INF-U w wersji elektronicznej, np. jako załącznik w formacie pdf.

Publikacja: 29.08.2019 06:10

PFRON: informację o uldze INF-U można przesłać mailem

Foto: Adobe Stock

Takiej odpowiedzi udzielił Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pytanie Organizacji OBPON. Fundusz wskazał, że pozwalają na to obecnie obowiązujące przepisy kodeksu cywilnego, które przewidują dokumentową formę czynności prawnej. Taką formę spełnia również wiadomość elektroniczna (mailowa) zakończona wpisem imienia i nazwiska składającego lub danymi pozwalającymi ustalić jego tożsamość. Sporządzając dokumentową formę informacji o kwocie obniżenia wpłat na PFRON (INF-U) należy w związku z tym wyraźnie i dokładnie wypełnić pozycje dotyczące danych ewidencyjnych i adresu sprzedającego oraz pozycję 51 – imię i nazwisko osoby upoważnionej, a także pozycję 52 – podpis.

Czytaj także:

Ulgi we wpłatach na PFRON trzeba zaktualizować

Autorka jest Wiceprezesem Ogólnopolskiej Bazy Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

Odpowiedź Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z 2 sierpnia 2019 r. w sprawie INF-U w formie pdf

Ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (DzU z 2019 r., poz. 1172 z późn. zm.) nie zawiera uregulowań dotyczących formy przekazywania – nabywcom – informacji o kwocie obniżenia wpłat (INF-U). Jednocześnie na podstawie art. 66 ustawy o rehabilitacji – w sprawach nieunormowanych przepisami tej ustawy stosuje się Kodeks postępowania administracyjnego, Kodeks cywilny oraz Kodeks pracy.

Stosunki pomiędzy sprzedającym a nabywcą mają charakter cywilnoprawny. Z tego względu w zakresie formy przekazywania informacji INF-U pomiędzy kontrahentami należy sięgnąć do przepisów Kodeksu cywilnego.

Ustawa z 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2015 r., poz. 1311) wprowadziła nowe uregulowania dotyczące oświadczenia woli w postaci dokumentu (art. 772 k.c.) oraz nośnika informacji jako dokumentu (art. 773 k.c.). Przepisy te obowiązują od 8 września 2016 r.

Zgodnie z art. 772 k.c. – do zachowania dokumentowej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci dokumentu, w sposób umożliwiający ustalenie osoby składającej oświadczenie. Forma dokumentowa to nowa, uproszczona postać formy pisemnej, która pojawia się obok formy pisemnej. Z dochowaniem formy dokumentowej będziemy więc mieć do czynienia nie tylko w przypadku dokumentu w postaci tekstowej z podpisem powielanym mechanicznie (np. faksymile, kopia faksowa, zeskanowana), w postaci audialnej lub audiowizualnej, lecz także wiadomości elektronicznej (mailowej) zakończonej wpisem imienia i nazwiska składającego lub danymi pozwalającymi ustalić jego tożsamość. Za warunek bezwzględny przepis ten uznaje możliwość indywidualizacji składającego oświadczenie.

Z kolei art. 773 k.c. jest następstwem wprowadzenia do polskiego porządku prawnego nieznanej wcześniej ww. formy dokumentowej. W myśl tego przepisu – dokumentem jest nośnik informacji umożliwiający zapoznanie się z jego treścią.

Od czasu wejścia w życie powyższych zmian Kodeksu cywilnego – dokument pisemny lub elektroniczny można sporządzić w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej. Ma to również zastosowanie do informacji o kwocie obniżenia wpłat (INF-U).

Do zachowania formy pisemnej i elektronicznej konieczny jest podpis tradycyjny lub podpis elektroniczny poświadczony odpowiednim certyfikatem.

Natomiast zgodnie z art. 772 k.c. do zachowania dokumentowanej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci dokumentu, w sposób umożliwiający ustalenie osoby składającej oświadczenie. Dlatego w przypadku dokumentowego sporządzania informacji o kwocie obniżenia wpłat na PFRON (INF-U) konieczne jest wyraźne i dokładne wypełnienie pozycji dotyczących danych ewidencyjnych i adresu sprzedającego oraz pozycji 51 (imię i nazwisko osoby upoważnionej) i pozycji 52 (podpis).

Informacje o kwocie obniżenia wpłat na PFRON (INF-U) można przekazywać również z wykorzystaniem pliku PDF – jako dokumentu w formie dokumentowej w rozumieniu art. 772 k.c. w związku z art. 66 ustawy o rehabilitacji. Jednocześnie należy pamiętać, aby strony kooperacji – sprzedający i nabywca – wcześniej ustalili oraz udostępnili adres mailowy, na który będzie można przesyłać informacje INF-U sporządzone w formacie PDF.

Zawody prawnicze
Korneluk uchyla polecenie Święczkowskiego ws. owoców zatrutego drzewa
Zdrowie
Mec. Daniłowicz: Zły stan zdrowia myśliwych nie jest przyczyną wypadków na polowaniach
Nieruchomości
Odszkodowanie dla Agnes Trawny za ziemię na Mazurach. Będzie apelacja
Sądy i trybunały
Wymiana prezesów sądów na Śląsku i w Zagłębiu. Nie wszędzie Bodnar dostał zgodę
Sądy i trybunały
Rośnie lawina skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego