Od 1 marca 2017 roku obowiązuje ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej, mocą której wprowadzono nowy rodzaj kontroli: celno-skarbową. Nowe przepisy uchyliły ustawę o kontroli skarbowej i tym samym nowy rodzaj kontroli zastąpił dotychczas prowadzoną kontrolę skarbową. Od 1 marca zmieniła się również cała struktura administracji skarbowej. Zniesione zostały urzędy kontroli skarbowej oraz urzędy celne, natomiast powołano urząd kontroli celno–skarbowej.

Obecnie możliwe jest wszczęcie i prowadzenie u podatników dwóch rodzajów kontroli:

1. kontroli podatkowej, prowadzonej na podstawie przepisów ordynacji podatkowej;

2. kontroli celno–skarbowej, prowadzonej na podstawie przepisów ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, przy odpowiednim stosowaniu enumeratywnie wskazanych w tej ustawie przepisów ordynacji podatkowej.

Nowa struktura organów

Zmiana struktury organów kontrolnych obejmuje zniesienie urzędów kontroli skarbowej (tzn. stanowisk: Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej oraz dyrektorów urzędów kontroli skarbowej), a także Służby Celnej (zniesienie stanowisk Szefa Służby Celnej oraz naczelników urzędów celnych). W ich miejsce powołano urzędy kontroli celno–skarbowej, w tym naczelnika urzędu kontroli celno–skarbowej.

Oznacza to, że:

• kontrola podatkowa jest prowadzona w dalszym ciągu przez utrzymane urzędy skarbowe (tj. ich naczelników),

• kontrola celno–skarbowa jest prowadzona przez urzędy celno–skarbowe (tj. ich naczelników).

Postępowania w toku

Wraz z tymi zmianami stało się konieczne wprowadzenie odpowiednich przepisów regulujących dalsze prowadzenie lub sposób zakończenia postępowań będących w toku 1 marca br. Stosownie do przepisów wprowadzających ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej, postępowania kontrolne oraz kontrole podatkowe w toku postępowania kontrolnego, wszczęte i niezakończone przed 1 marca 2017 roku, które prowadzone były przez dyrektora urzędu kontroli skarbowej, zostaną przejęte przez nowy organ – naczelnika urzędu celno–skarbowego z siedzibą w tym samym województwie, w którym miał siedzibę dyrektor urzędu kontroli skarbowej, który wszczął toczące się postępowanie. Zasady te znajdą zastosowanie również do postępowań wszczętych i niezakończonych przed 1 marca br., a prowadzonych przez organy kontroli skarbowej na podstawie innych przepisów niż ustawa o kontroli skarbowej.

Postępowania wszczęte i prowadzone przez Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej są przejęte przez dyrektora izby administracji skarbowej, właściwego dla województwa mazowieckiego. Jednocześnie, postępowania kontrolne w toku, przejęte do prowadzenia przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych na podstawie art. 119g § 1 ordynacji podatkowej (postępowania dotyczące możliwości zastosowania klauzuli zapobiegającej unikaniu opodatkowania) zostały przejęte do prowadzenia przez Szefa Krajowej Administracji Podatkowej.

Co istotne, kontrole te są prowadzone w dalszym ciągu na podstawie poprzednich przepisów, tzn. przepisów ustawy o kontroli skarbowej. Tym samym, wobec trwających obecnie postępowań kontrolnych oraz kontroli podatkowych prowadzonych w ramach postępowania kontrolnego nie znajdują zastosowania przepisy ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej.

Dodatkowo, czynności już podjęte w postępowaniach oraz kontrolach, niezakończonych przed 1 marca 2017 roku, pozostają w mocy. Są one zatem jedynie kontynuowane przez nowo powstałe organy.

Odwołania i zażalenia

W odniesieniu natomiast do postępowań odwoławczych, gdy termin do wniesienia odwołania od decyzji dyrektora urzędu kontroli skarbowej nie upłynął przed 1 marca 2017 roku, odwołanie to należało wnieść do właściwego dyrektora izby administracji skarbowej. Ta sama zasada obowiązuje w odniesieniu do wnoszenia zażaleń na postanowienia dyrektora urzędu kontroli skarbowej, jeśli termin do ich wniesienia nie upłynął przed 1 marca 2017 roku. Nowelizacja przepisów wprowadzających do ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej z 24 lutego 2017 roku precyzuje ponadto, że odwołania (albo zażalenia) od tych decyzji (albo postanowień) są wnoszone za pośrednictwem naczelnika urzędu celno–skarbowego, mającego siedzibę w tym samym województwie co dyrektor urzędu kontroli skarbowej, który wydał daną decyzję lub postanowienie. Odwołanie lub zażalenie wnoszone jest już na zasadach, wynikających z przepisów obowiązujących w dniu ich wnoszenia. Oprócz prowadzenia postępowań odwoławczych, dyrektor izby administracji skarbowej jest od 1 marca 2017 roku organem odwoławczym również od decyzji (postanowień) naczelników urzędów skarbowych oraz urzędów celnych, a także dyrektorów izb skarbowych i izb celnych, wydanych w pierwszej instancji, jeżeli termin do wniesienia odwołania (zażalenia) nie upłynął przed 1 marca 2017 roku.

Do kogo wnieść pismo

Jeśli chodzi o tryb postępowania w sprawach wszczynanych z wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy od decyzji wydanych w pierwszej instancji przez Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej, to od 1 marca 2017 roku wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy od takich decyzji wnosi się do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, a zastosowanie do niego znajdą odpowiednio przepisy ordynacji podatkowej dotyczące odwołań.

W przypadku natomiast stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznych, wznowienia postępowania, wygaśnięcia, uchylenia lub zmiany decyzji – jeżeli była ona wydana przez Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej – organem właściwym w tych sprawach jest od 1 marca br. Szef Krajowej Administracji Skarbowej. Jeżeli natomiast dana decyzja wydana została przez dyrektora urzędu kontroli skarbowej, to organem właściwym w opisywanym zakresie jest naczelnik urzędu celno–skarbowego.

Autorka jest doradcą podatkowym w Departamencie Restrukturyzacji i Sukcesji w Kancelarii Prawno-Podatkowej Mariański Group

Podstawa prawna:

Rozdział 3 – Przepisy uchylające, przejściowe, dostosowujące i końcowe ustawy z 16 listopada 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (DzU z 2016 r., poz. 1948)

Ustawa z 24 lutego 2017 r. o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej i ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (DzU z 2017 r., poz. 379)