Zamówienie publiczne: Ciężar dowodu po stronie odwołującego

Podważając przed Krajową Izbą Odwoławczą cenę oferowaną przez konkurenta trzeba wykazać jej nierealność.

Publikacja: 30.05.2017 06:20

Zamówienie publiczne: Ciężar dowodu po stronie odwołującego

Foto: 123RF

Przedsiębiorca zakwestionował przed Krajową Izbą Odwoławczą wynik przetargu. Twierdził, że firma, która wygrała, zaoferowała rażąco niską cenę. Co prawda zamawiający zastosował tu procedurę wyjaśniania, czy cena nie jest rażąco niska. Uwzględnił jednak tłumaczenia wykonawcy. Zadaniem odwołującego się przedsiębiorcy – niesłusznie. Nie były one bowiem wystarczające i zamawiający powinien uznać, że cena była rażąco niska. Przedsiębiorca podał też w uzasadnieniu odwołania dlaczego jego zdaniem cena jest nierealna – np. przez brak uwzględnienia kosztów składowania sprzętu.

Odnosząc się do kwestii ciężaru dowodu Izba wskazała, iż jest ona źle rozumiana przez odwołującego. To prawda, że zgodnie z art. 90 prawa zamówień publicznych pzp) ciężar wykazania, że cena nie jest rażąco niska spoczywa na wykonawcy wezwanym do złożenia wyjaśnień przez zamawiającego. Nie oznacza to jednak, że już w postępowaniu przed Izbą odwołujący może ograniczyć się do stwierdzenia, że w jego ocenie wyjaśnienia wykonawcy nie były wystarczające. Nie wystarczy też wskazanie, które elementy ceny są zdaniem odwołującego nierealne.

„Postawiony w zakresie rażąco niskiej ceny oferty zarzut winien zgodnie z treścią art. 180 ust. 3 ustawy pzp wskazywać konkretną czynność zamawiającego mającą zdaniem odwołującego naruszać przepis prawa i określić sposób jego naruszenia, poprzez wyraźne wskazanie przedstawione w formie opisu, wyliczeń bądź zestawień, iż czynność zamawiającego w zakresie oceny oferty wykonawcy jest nieprawidłowa" – podkreśliła Izba w uzasadnieniu do orzeczenia.

W tej sprawie, zdaniem Izby, poza hasłowym przywołaniem sytuacji, które mogą powodować niedoszacowanie oferty, nie podano żadnych wyliczeń, które miałyby ten zarzut uzasadnić. Tymczasem nie byłoby przeszkód, by odwołujący przedsiębiorca, który także startował w tym przetargu, przedstawił własne wyliczenie poszczególnych elementów oferty. Mógłby w ten sposób uwidocznić, które elementy oferty konkurenta są jego zdaniem niedoszacowane.

Nie należy bowiem zapominać, że zgodnie z art. 190 ust. 1 pzp to strony i uczestnicy postępowania są zobowiązani wskazywać dowody dla stwierdzenia faktów z których wywodzą skutki prawne.

„Tym samym odwołujący stawiając zarzut rażąco niskiej ceny oferty, winien w zarzucie wskazać w oparciu o konkretne wyliczenia, iż złożona oferta zawiera nierealna rynkowo cenę, albo cenę za którą ten konkretny wykonawca nie jest w stanie tego zamówienia wykonać" – podkreśliła Izba w uzasadnieniu do orzeczenia. Dopiero po takim przedstawieniu zarzutu wykonawca którego cena ofertowa jest kwestionowania powinien złożyć szczegółowe wyjaśnienia. Jeśli by temu nie podołał – jego oferta podlegałaby odrzuceniu.

wyrok: Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 30 marca 2017 r. sygn. akt: KIO 476/17

Przedsiębiorca zakwestionował przed Krajową Izbą Odwoławczą wynik przetargu. Twierdził, że firma, która wygrała, zaoferowała rażąco niską cenę. Co prawda zamawiający zastosował tu procedurę wyjaśniania, czy cena nie jest rażąco niska. Uwzględnił jednak tłumaczenia wykonawcy. Zadaniem odwołującego się przedsiębiorcy – niesłusznie. Nie były one bowiem wystarczające i zamawiający powinien uznać, że cena była rażąco niska. Przedsiębiorca podał też w uzasadnieniu odwołania dlaczego jego zdaniem cena jest nierealna – np. przez brak uwzględnienia kosztów składowania sprzętu.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Konsumenci
Rzecznik generalny TSUE o restrukturyzacji Getin Banku: ocenić musi polski sąd
Praca, Emerytury i renty
Rząd ma problem z emeryturami. Trybunał wymusił kosztowne zmiany
Prawo dla Ciebie
Miliony z Funduszu bez konkursów. Eksperci są pewni: Ziobro złamał konstytucję
Podatki
Skarbówka będzie łapać już tylko prawdziwych oszustów
Materiał Promocyjny
Jaki jest proces tworzenia banku cyfrowego i jakie czynniki są kluczowe dla jego sukcesu?
Sądy i trybunały
SN dopuszcza piętrowe wyłączenia sędziów
Płace
Ostatnia taka podwyżka pensji. W przyszłym roku czeka nas rewolucja