W czasie wypłaty środków z PPK po 60. roku życia można zmieniać liczbę rat

Wypłata 25% środków z rachunku PPK jednorazowo, a 75% środków w co najmniej 120 miesięcznych ratach powoduje, że uczestnik PPK, który ma już co najmniej 60 lat, nie zapłaci podatku dochodowego. Jeżeli uczestnik PPK zadeklarował wypłatę przez co najmniej 10 lat, nie może skrócić tego okresu poniżej 10 lat.

Publikacja: 07.07.2023 16:25

W czasie wypłaty środków z PPK po 60. roku życia można zmieniać liczbę rat

Foto: Adobe Stock

To, kiedy uczestnik PPK, który osiągnął 60. rok życia, rozpocznie wypłatę środków ze swojego rachunku PPK, zależy od jego woli. Decyzję w tej sprawie warto przemyśleć zwłaszcza wtedy, gdy uczestnik nadal pracuje. Instytucja finansowa powiadomi bowiem pracodawcę o rozpoczęciu wypłaty środków przez uczestnika PPK, co spowoduje, że pracodawca nie przekaże już na jego rachunek PPK nowych wpłat. Tak będzie również wówczas, gdy uczestnik ma kilka rachunków PPK i rozpoczął wypłatę tylko z jednego z nich – na żaden jego rachunek PPK nie trafią już nowe wpłaty.

Sposób wypłaty

Uczestnik PPK, który zdecydował się na wypłatę środków z rachunku PPK po 60. roku życia, co do zasady sam decyduje również o tym, w jaki sposób je wypłaci. Jeżeli wypłaci 25% środków jednorazowo, a 75% środków w co najmniej 120 miesięcznych ratach (albo 100% środków w co najmniej 120 miesięcznych ratach) nie zapłaci podatku od zysków kapitałowych. Jeżeli np. wypłaci 100% środków jednorazowo, zapłaci 19% podatek od zysków kapitałowych wypracowanych przez 75% środków. Dochodem jest wówczas kwota wypłaty z dokonanego odkupienia jednostek uczestnictwa lub umorzenia jednostek rozrachunkowych, pomniejszona o wydatki na nabycie odkupionych jednostek uczestnictwa lub wpłaty na umorzone jednostki rozrachunkowe, z których dokonano wypłaty.

Ważna wysokość pierwszej raty

Przewidziano jednak sytuację, gdy - w razie podjęcia przez uczestnika PPK decyzji o wypłacie - otrzyma on środki jednorazowo, niezależnie od jego decyzji w tej sprawie. Tak jest w przypadku, gdy wysokość pierwszej raty wynosi mniej niż 50 zł. Wysokość pierwszej raty zostaje wyliczona przez podzielenie łącznej wartości wszystkich jednostek uczestnictwa, jednostek uczestnictwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego lub jednostek rozrachunkowych zapisanych na rachunku PPK uczestnika w dniu złożenia wniosku o wypłatę przez 120, a jeżeli uczestnik złożył wniosek o wypłatę w mniejszej liczbie rat - przez liczbę odpowiadającą liczbie rat wskazanych we wniosku.

Przykład: Uczestnik PPK, który osiągnął 60. rok życia, chce wypłacić z rachunku PPK jednorazowo 25% środków, a 75% środków w 180 miesięcznych ratach. Wysokość pierwszej z tych 180 rat powinna zostać wyliczona przez podzielenie 100% wartości jednostek uczestnictwa zapisanych na rachunku PPK tego uczestnika - w dniu złożenia przez niego wniosku o wypłatę - przez 120. Natomiast gdyby uczestnik PPK chciał wypłacić 25% środków jednorazowo, a 75% środków w 100 ratach, to wysokość pierwszej raty zostałaby obliczona przez podzielenie 100% wartości jednostek uczestnictwa zapisanych na rachunku PPK tego uczestnika - w dniu złożenia przez niego wniosku o wypłatę - przez 100. Jeśli wysokość pierwszej raty będzie niższa niż 50 zł, otrzyma on środki jednorazowo. W razie takiej jednorazowej wypłaty, zwolniony z opodatkowania będzie dochód od 25% środków, a dochód od pozostałych 75% środków będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od zysków kapitałowych. 

Czytaj więcej

Zwolnienie z PPK może się skończyć od lipca

Wysokość kolejnych rat odpowiada kwocie wynikającej z odkupienia jednostek uczestnictwa lub umorzenia jednostek rozrachunkowych lub jednostek uczestnictwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego w liczbie, która jest ilorazem liczby jednostek zapisanych na rachunku PPK uczestnika na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty i liczby miesięcy pozostałych do miesiąca, w którym ma nastąpić płatność ostatniej raty zgodnie z wnioskiem uczestnika PPK.

Zmiana liczby rat

Co do zasady, w czasie trwania wypłaty ratalnej uczestnik PPK może zmienić zadeklarowaną liczbę rat. Jeżeli jednak - na podstawie zadeklarowanej liczby rat - wypłata środków ma trwać co najmniej 10 lat, uczestnik nie może zmienić zadeklarowanej liczby rat w ten sposób, że - po tej zmianie - wypłata ratalna środków trwałaby krócej niż 10 lat.

Przykład: Uczestnik PPK, po osiągnięciu 60. roku życia, złożył wniosek o wypłatę 25% środków ze swojego rachunku PPK jednorazowo, a pozostałych 75% - w 120 miesięcznych ratach, czyli przez 10 lat. Później zmienił zdanie i chce wypłacić te 75% środków w 60 miesięcznych ratach. Nie może dokonać takiej zmiany. Natomiast gdyby zadeklarował wypłatę 75% środków np. w 180 miesięcznych ratach, to mógłby zmniejszyć liczbę rat do nie mniej niż 120. 

Ważne: Jeżeli uczestnik PPK wystąpił o wypłatę środków w mniejszej liczbie rat niż 120, a następnie zmienił zadeklarowaną liczbę rat na co najmniej 120:

• przed wypłatą pierwszej raty – dochody od wypłaconych środków będą zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym,

• po rozpoczęciu wypłat – dochody od wypłaconych środków, przed zmianą liczby zadeklarowanych rat, podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym, a dochody z wypłat dokonanych po zmianie liczby zadeklarowanych rat będą zwolnione z opodatkowania. 

Ponadto, jeżeli wysokość pierwszej raty - po zmianie liczby rat - jest mniejsza niż 50 zł, zmiana zadeklarowanej liczby rat jest niedopuszczalna. Pierwsza rata - po złożeniu przez uczestnika PPK wniosku o zmianę zadeklarowanej wcześniej liczby rat - zostaje wyliczona przez podzielenie łącznej wartości wszystkich jednostek uczestnictwa, jednostek uczestnictwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego lub jednostek rozrachunkowych zapisanych na rachunku PPK uczestnika, w dniu złożenia wniosku o zmianę liczby rat, przez nową liczbę rat, która wynika z tego wniosku.

Więcej na temat PPK na www.mojeppk.pl i pod nr telefonu 800 775 775. Zachęcamy również do korzystania z bezpłatnych szkoleń prowadzonych przez ekspertów PFR Portal PPK. Na szkolenia można zapisać się tutaj: https://www.mojeppk.pl/szkolenia.htm.

Podstawa prawna:

ustawa z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 46),

ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2647 ze zm.).

Anna Puszkarska , ekspert PFR Portal PPK

To, kiedy uczestnik PPK, który osiągnął 60. rok życia, rozpocznie wypłatę środków ze swojego rachunku PPK, zależy od jego woli. Decyzję w tej sprawie warto przemyśleć zwłaszcza wtedy, gdy uczestnik nadal pracuje. Instytucja finansowa powiadomi bowiem pracodawcę o rozpoczęciu wypłaty środków przez uczestnika PPK, co spowoduje, że pracodawca nie przekaże już na jego rachunek PPK nowych wpłat. Tak będzie również wówczas, gdy uczestnik ma kilka rachunków PPK i rozpoczął wypłatę tylko z jednego z nich – na żaden jego rachunek PPK nie trafią już nowe wpłaty.

Pozostało 90% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Samorząd
Krzyże znikną z warszawskich urzędów. Trzaskowski podpisał zarządzenie
Prawo pracy
Od piątku zmiana przepisów. Pracujesz na komputerze? Oto, co powinieneś dostać
Praca, Emerytury i renty
Babciowe przyjęte przez Sejm. Komu przysługuje?
Spadki i darowizny
Ten testament wywołuje najwięcej sporów. Sąd Najwyższy wydał ważny wyrok
Sądy i trybunały
Sędzia WSA ujawnia, jaki tak naprawdę dostęp do tajnych danych miał Szmydt