W przypadku rozwodu oszczędności w PPK są dzielone między małżonków

Jeśli środki zgromadzone w PPK należą do majątku wspólnego małżonków, to w przypadku rozwodu albo unieważnienia małżeństwa - w wyniku podziału majątku wspólnego - mogą one przypaść byłemu małżonkowi uczestnika PPK.

Publikacja: 26.05.2023 21:14

W przypadku rozwodu oszczędności w PPK są dzielone między małżonków

Foto: Adobe Stock

Środki z PPK, przypadające byłemu małżonkowi uczestnika PPK w wyniku podziału majątku wspólnego, są przekazywane mu w formie wypłaty transferowej na jego rachunek PPK. Jeżeli były małżonek uczestnika PPK nie ma rachunku PPK, środki przypadające mu w wyniku podziału majątku wspólnego są przekazywane w formie wypłaty transferowej na wskazany przez niego rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej lub rachunek lokaty terminowej prowadzony w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, pod warunkiem ich wypłaty po osiągnięciu przez byłego małżonka uczestnika PPK 60. roku życia (do wypłaty środków z tej lokaty stosuje się odpowiednio art. 99 ust. 1 ustawy o PPK). Ponadto możliwy jest zwrot tych środków w formie pieniężnej, jednak w przypadku wyboru tej opcji przekazanie środków będzie wiązać się z pewnymi pomniejszeniami, chyba że były małżonek ukończył już 60. rok życia lub nabył prawo do emerytury.

Ważne: Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). W czasie trwania wspólności ustawowej żaden z małżonków nie może żądać podziału majątku wspólnego, w tym środków zgromadzonych na rachunku PPK małżonka.

Wypłata transferowa na rachunek PPK

Wypłata transferowa na rachunek PPK byłego małżonka jest dokonywana przez instytucję finansową w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia przez niego wniosku i przedstawienia dowodu, że ma prawo do środków zgromadzonych na rachunku uczestnika PPK. Jeżeli były małżonek uczestnika PPK jest stroną więcej niż jednej umowy o prowadzenie PPK (ma kilka rachunków PPK), wypłaty transferowej dokonuje się na rachunek PPK wskazany przez niego we wniosku o wypłatę transferową.

Przeniesienie środków na lokatę terminową

W sytuacji, gdy były małżonek uczestnika PPK nie ma rachunku PPK i chce, aby przysługujące mu środki zostały przekazane na rachunek terminowej lokaty, instytucja finansowa dokona takiej wypłaty transferowej, jeżeli w umowie o prowadzenie rachunku terminowej lokaty przewidziano możliwość dysponowania środkami z PPK po osiągnięciu przez byłego małżonka 60 roku życia, czyli na warunkach określonych w art. 99 ust. 1 ustawy o PPK. Instytucja finansowa dokona wypłaty transferowej dopiero po okazaniu potwierdzenia zawarcia umowy o prowadzenie rachunku takiej lokaty.

Wypłata transferowa na rachunek lokaty terminowej powinna zostać dokonana w terminie 3 miesięcy od dnia przedstawienia instytucji finansowej przez byłego małżonka uczestnika PPK dowodu, że środki zgromadzone na rachunku PPK uczestnika PPK przypadły temu byłemu małżonkowi.

Zwrot środków w formie pieniężnej

Dokonanie zwrotu, czyli wypłata środków byłemu małżonkowi w formie pieniężnej, będzie wiązać się z pomniejszeniami. Były małżonek otrzyma przypadające mu środki pomniejszone o:

- 30% środków pochodzących z wpłat sfinansowanych przez pracodawcę uczestnika PPK, które trafią do ZUS jako składka na poczet jego przyszłej emerytury (jeśli dla byłego małżonka nie jest prowadzone konto ubezpieczonego w ZUS, środki te trafią na rachunek bankowy wskazany przez ministra właściwego do spraw pracy) oraz

- środki pochodzące z dopłat od państwa (wpłaty powitalnej i dopłat rocznych), które trafią na rachunek bankowy wskazany przez ministra właściwego do spraw pracy.

Oznacza to, że na rachunek byłego małżonka uczestnika PPK trafi 70% przypadających mu środków pochodzących z wpłat sfinansowanych przez podmiot zatrudniający uczestnika PPK, oraz 100% przypadających mu środków pochodzących z wpłat sfinansowanych przez uczestnika PPK, po uprzednim pomniejszeniu ich o 19% zryczałtowany podatek dochodowy (podatek od zysków kapitałowych).

Ważne: Jeśli małżonek uczestnika PPK ukończył 60. rok życia lub nabył prawo do emerytury pomniejszeń przy zwrocie nie dokonuje się.

Joanna Gawęda, ekspert PFR Portal PPK

Podstawa prawna:

ustawa z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 46).

Środki z PPK, przypadające byłemu małżonkowi uczestnika PPK w wyniku podziału majątku wspólnego, są przekazywane mu w formie wypłaty transferowej na jego rachunek PPK. Jeżeli były małżonek uczestnika PPK nie ma rachunku PPK, środki przypadające mu w wyniku podziału majątku wspólnego są przekazywane w formie wypłaty transferowej na wskazany przez niego rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej lub rachunek lokaty terminowej prowadzony w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, pod warunkiem ich wypłaty po osiągnięciu przez byłego małżonka uczestnika PPK 60. roku życia (do wypłaty środków z tej lokaty stosuje się odpowiednio art. 99 ust. 1 ustawy o PPK). Ponadto możliwy jest zwrot tych środków w formie pieniężnej, jednak w przypadku wyboru tej opcji przekazanie środków będzie wiązać się z pewnymi pomniejszeniami, chyba że były małżonek ukończył już 60. rok życia lub nabył prawo do emerytury.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Konsumenci
Rzecznik generalny TSUE o restrukturyzacji Getin Banku: ocenić musi polski sąd
Praca, Emerytury i renty
Rząd ma problem z emeryturami. Trybunał wymusił kosztowne zmiany
Prawo dla Ciebie
Miliony z Funduszu bez konkursów. Eksperci są pewni: Ziobro złamał konstytucję
Podatki
Skarbówka będzie łapać już tylko prawdziwych oszustów
Materiał Promocyjny
Jaki jest proces tworzenia banku cyfrowego i jakie czynniki są kluczowe dla jego sukcesu?
Sądy i trybunały
SN dopuszcza piętrowe wyłączenia sędziów
Płace
Ostatnia taka podwyżka pensji. W przyszłym roku czeka nas rewolucja