Obecnie pracodawcy mogą polecić pracę zdalną na podstawie art. 3 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jedn. DzU z 2020 r., poz. 1842 ze zm.). Choć ustawa nie przewiduje żadnej szczególnej formy polecenia wykonywania pracy zdalnej, to dla celów dowodowych warto utrwalić je w formie pisemnej lub dokumentowej (np. wydruku wiadomości e-mail).