PPK: Nieodebrane wezwanie po 14 dniach, uznane będzie za doręczone

21 listopada PFR rozpoczął wysyłanie - za pośrednictwem PUE ZUS - wezwań do zawarcia umowy o zarządzanie PPK do pracodawców, którzy nie utworzyli jeszcze pracowniczego planu kapitałowego. Obowiązek odpowiedzi na wezwanie PFR - od czerwca 2022 roku - dotyczy już wszystkich pracodawców.

Publikacja: 23.11.2022 18:04

PPK: Nieodebrane wezwanie po 14 dniach, uznane będzie za doręczone

Foto: Adobe Stock

Polski Fundusz Rozwoju (PFR) ma ustawowy obowiązek sprawdzania, czy wszystkie podmioty zobowiązane do utworzenia PPK to zrobiły. Co kwartał otrzymuje on z ZUS informację o płatnikach, którzy deklarowali składki na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby zatrudnione i sprawdza, czy widnieją oni w prowadzonej przez niego ewidencji, gromadzącej m.in. dane o zawartych umowach o zarządzanie PPK. Jeśli pracodawca, zobowiązany do wdrożenia PPK, nie widnieje w ewidencji PPK, PFR ma obowiązek wezwać go do zawarcia umowy o zarządzanie PPK z wyznaczoną instytucją finansową (PFR TFI S.A.) albo do przekazania informacji o zawarciu umowy o zarządzanie PPK z inną instytucją finansową.

Zawarcie umowy o zarządzanie PPK

W praktyce oznacza to, że pracodawcy, którzy nie są zwolnieni z obowiązku wdrożenia PPK, umowę o zarządzanie PPK mogą zawrzeć z wyznaczoną instytucją finansową (czyli PFR TFI) lub wybrać inną instytucję finansową, z którą zawrą taką umowę. Wszystkie instytucje finansowe, zarządzające rachunkami PPK, oraz ich oferty można znaleźć na stronie mojeppk.pl. Na zawarcie umowy o zarządzanie PPK pracodawca ma 30 dni od otrzymania wezwania.

Informacja o przyczynie nieutworzenia PPK

Pracodawcy, zwolnieni ze stosowania ustawy o PPK, mają natomiast obowiązek poinformowania PFR o przyczynie niezawarcia tej umowy. Chodzi o podanie, z jakiego zwolnienia korzystają i czy faktycznie zwolnienie to ich dotyczy.

Przypomnijmy: ustawy o PPK nie stosują:

• mikroprzedsiębiorcy (w rozumieniu ustawy Prawo Przedsiębiorców), jeżeli wszystkie osoby zatrudnione złożyły deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK;

• podmioty zatrudniające będące osobami fizycznymi, które zatrudniają, w zakresie niezwiązanym z ich działalnością gospodarczą, osobę fizyczną, w zakresie niezwiązanym z działalnością gospodarczą tej osoby.

PPK mogą także nie wdrażać podmioty zatrudniające, jeśli w dniu objęcia ich przepisami ustawy o PPK, zgodnie z art. 134 ust. 1 tej ustawy, prowadziły Pracowniczy Program Emerytalny (PPE), naliczały i odprowadzały składki podstawowe do PPE w wysokości co najmniej 3,5% dla minimum 25% osób zatrudnionych oraz nie utraciły uprawnienia do niewdrożenia PPK.

Odpowiedz na wezwanie to obowiązek ustawowy

Na wszystkich tych pracodawców ustawa o PPK - w odpowiedzi na otrzymane wezwanie - nakłada obowiązek złożenia stosownego oświadczenia. I tak pracodawca, który nie stosuje ustawy o PPK, w związku z tym, że prowadzi PPE na warunkach zwalniających go z konieczności utworzenia PPK, w odpowiedzi na otrzymane wezwanie ma obowiązek przekazać PFR oświadczenie o prowadzeniu PPE wraz ze wskazaniem wysokości naliczanej i odprowadzanej składki podstawowej do PPE w rozumieniu ustawy o PPE oraz procentowego udziału osób zatrudnionych, które uczestniczą w PPE. Pozostali pracodawcy, którzy wyłączeni są ze stosowania ustawy o PPK, po otrzymaniu wezwania PFR, mają obowiązek przekazać mu oświadczenie o spełnianiu warunków ustawowych do niewdrażania PPK.

Wypełnienie formularza

W wezwaniu do zawarcia umowy o zarządzanie PPK, udostępnionym pracodawcy w systemie ZUS, zawarty będzie link przekierowujący ten podmiot bezpośrednio na stronę PFR (wezwania-ppk.pfr.pl), gdzie podmiot zatrudniający będzie mógł wypełniać formularz, w którym poinformuje PFR o zawarciu umowy o zarządzanie PPK albo poda przyczynę jej niezawarcia (podmiot zatrudniający będzie mógł wybrać z listy predefiniowanych kategorii swoją odpowiedź). Odpowiedzi przesłane poprzez formularz będą automatycznie zapisywane w bazie danych PFR.

Czytaj więcej

Wszyscy pracodawcy dowiedzą się rozpoczęciu wypłat przez uczestnika PPK

Do formularza pracodawca zaloguje się za pomocą podanych w treści wezwania NIP i TOKENU.

Wypełnienie formularza nie powinno zająć więcej niż kilka minut, a pozwoli na uniknięcie ewentualnych kolejnych wezwań bądź kontroli ze strony Państwowej Inspekcji Pracy, która jest upoważniona do kontroli wykonywania przez pracodawców obowiązków wynikających z ustawy o PPK, w tym w szczególności zawarcia umowy o zarządzanie PPK.

Ważne: zgodnie z art. 106 ustawy o PPK, kto - jako podmiot zatrudniający albo osoba obowiązana do działania w imieniu podmiotu zatrudniającego - nie dopełnia obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK w przewidzianym przepisami terminie, podlega karze grzywny w wysokości do 1,5% funduszu wynagrodzeń u danego podmiotu zatrudniającego w roku obrotowym poprzedzającym popełnienie czynu zabronionego. [koniec ważne]

Nieodebranie wezwania nic nie da

W przypadku wysyłki wezwań poprzez system informatyczny ZUS, wezwanie uznaje się za skuteczne:

• w momencie jego odbioru przez podmiot zatrudniający na profilu w PUE ZUS,

• po upływie 14 dni od dnia umieszczenia wezwania na profilu w PUE ZUS – w przypadku jego nieodebrania.

Więcej na temat PPK na mojeppk.pl i pod nr telefonu +48 22 703 43 63. Zachęcamy również do korzystania z bezpłatnych szkoleń prowadzonych przez ekspertów PFR Portal PPK. Na szkolenia można zapisać się: https://www.mojeppk.pl/szkolenia.html.

Podstawa prawna:

art. 8 ust. 2-6, art. 13 ust. 1, art. 133, art. 134 ustawy z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1342 ze zm.).

Małgorzata Jankowska, ekspert PFR Portal PPK

Zawody prawnicze
Korneluk uchyla polecenie Święczkowskiego ws. owoców zatrutego drzewa
Zdrowie
Mec. Daniłowicz: Zły stan zdrowia myśliwych nie jest przyczyną wypadków na polowaniach
Nieruchomości
Odszkodowanie dla Agnes Trawny za ziemię na Mazurach. Będzie apelacja
Sądy i trybunały
Wymiana prezesów sądów na Śląsku i w Zagłębiu. Nie wszędzie Bodnar dostał zgodę
Sądy i trybunały
Rośnie lawina skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego