Środki gromadzone w PPK stanowią prywatną własność oszczędzających. To oni decydują, kiedy i w jaki sposób będą z nich korzystać. Podejmując decyzje o rozpoczęciu wypłat po ukończeniu 60. roku życia, uczestnik PPK powinien jednak pamiętać, że taka decyzja oznacza dla niego koniec oszczędzania w PPK. Jeśli zatem pracujący uczestnik PPK - po ukończeniu 60. roku życia - rozpocznie wypłatę swoich oszczędności z tego programu, zatrudniający go pracodawca nie będzie już obliczać, pobierać ani dokonywać wpłat na jego rachunek PPK. Dotyczy to zarówno wpłat finansowanych przez tego uczestnika, jak i wpłat finansowanych przez jego pracodawcę. W przypadku, gdy uczestnik PPK ma kilka rachunków PPK, rozpoczęcie wypłat choćby z jednego z nich spowoduje, że na żaden jego rachunek PPK nie powinny już wpłynąć nowe wpłaty. I to niezależnie od tego, ile rachunków PPK posiada.

Osoba, która ukończyła 60. rok życia (bez względu na płeć), nie musi rezygnować z oszczędzania w PPK. Jeśli jest aktywna zawodowo, może nadal gromadzić oszczędności w tym programie - tak długo jak będzie chciała i wypłacić je dopiero, gdy podejmie taką decyzję (np. w okresie, gdy przestanie pracować).

Dotychczas przepisy ustawy o pracowniczych planach kapitałowych nie określały mechanizmu pozwalającemu wszystkim pracodawcom, zatrudniającym takiego uczestnika PPK, na uzyskanie informacji o tym, że nie powinni już naliczać za niego wpłat do PPK. Obecnie informację o złożeniu przez uczestnika PPK wniosku o wypłatę środków po osiągnięciu 60. roku życia dostaje od instytucji finansowej tylko pracodawca, który ma zawartą umowę o zarządzanie PPK z instytucją, w której pracownik złożył ten wniosek. Dzięki wprowadzonym ostatnio do ustawy o PPK zmianom, od 21 listopada br. informację o rozpoczęciu wypłat po osiągnięciu 60. roku życia dostaną – za pośrednictwem PFR – także inni pracodawcy zatrudniających tego uczestnika PPK.

Informacja trafi też do PFR

O rozpoczęciu wypłat środków z rachunku PPK uczestnika PPP instytucja finansowa, do której uczestnik PPK złoży wniosek o taką wypłatę, będzie miała obowiązek poinformowania nie tylko pracodawcy, z którym ma zawartą umowę o zarządzanie PPK, ale także PFR. PFR natomiast, za pomocą systemu teleinformatycznego ewidencji PPK, niezwłocznie poinformuje inne instytucje finansowe o rozpoczęciu wypłaty środków zgromadzonych na rachunku PPK uczestnika PPK, dla którego instytucje te prowadzą rachunki PPK. Te zaś niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania od PFR takiej informacji, będą informować pracodawców, z którymi zawarły umowy o zarządzanie PPK, o rozpoczęciu wypłat przez danego uczestnika PPK.

Po otrzymaniu takiej informacji pracodawca nie będzie już obliczać, pobierać ani dokonywać wpłat do instytucji finansowej za tego uczestnika programu. Taki uczestnik nie otrzyma także dopłaty rocznej od państwa.

Czytaj więcej

Nowy pracodawca pomoże przy transferze środków z PPK

Bez dopłaty rocznej

Dopłata roczna jest ewidencjonowana na rachunku PPK uczestnika PPK, który nabył do niej prawo, nie później niż do 15 kwietnia roku następującego po roku kalendarzowym, za który przysługuje. Podejmując decyzję o rozpoczęciu wypłat z rachunku PPK, warto wziąć po uwagę ten termin. I – jeśli to możliwe – poczekać aż dopłata roczna wpłynie na rachunek PPK. Jeśli bowiem uczestnik PPK rozpocznie wypłatę środków z PPK przed zaewidencjonowaniem dopłaty rocznej za dany rok na rachunku PPK, to mimo nabycia prawa do tej dopłaty – nie otrzyma tego świadczenia.

Ważne: Jeżeli - po rozpoczęciu przez uczestnika PPK wypłat po osiągnięciu 60. roku życia - do instytucji finansowej wpłynęłaby dopłata roczna dla tego uczestnika PPK, to instytucja finansowa nie powinna ewidencjonować jej na jego rachunku PPK. W takim przypadku instytucja finansowa powinna zwrócić nienależnie otrzymaną dopłatę roczną. [koniec ważne]

Więcej na temat PPK na mojeppk.pl i pod nr telefonu 800 775 775. Zachęcamy również do korzystania z bezpłatnych szkoleń prowadzonych przez ekspertów PFR Portal PPK. Na szkolenia można zapisać się tutaj: https://www.mojeppk.pl/szkolenia.html.

Małgorzata Jankowska

Ekspert PFR Portal PPK