1 stycznia 2022 r. weszła w życie ustawa – Prawo o ruchu drogowym i niektórych innych ustaw. Jej celem było wzmocnienie ochrony bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez działania prewencyjne, tj. kary grzywny za najpoważniejsze wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji. Chodzi o art. 86 paragraf 1 kodeksu wykroczeń – spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym na skutek niezachowania należytej ostrożności czy nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu i inne zachowania naruszające prawa osób pieszych.

W grę wchodzi także naruszenie zakazu wyprzedzania czy nieuprawnione oznakowanie pojazdu jako uprzywilejowanego albo niedozwolone objeżdżanie zapór na przejazdach kolejowych i wjeżdżanie na przejazdy kolejowe.

Czytaj więcej

Pogranicznik da mandat. Nowe uprawnienia Straży Granicznej

Takie rozszerzenie katalogu ma umożliwić Straży Granicznej szybką i adekwatną reakcję na popełnione wykroczenia przez uczestników ruchu drogowego oraz wzmocni skuteczność i efektywność wdrażania założeń przedmiotowej ustawy. Zapewnić ma także adekwatność działania w odniesieniu do obecnych wyzwań i zagrożeń diagnozowanych przez jednostki organizacyjne Straży Granicznej. Straż Graniczna ochrania ponad 3,5 tys. km polskiej granicy, z czego prawie 1,6 tys. km przypada na odcinek granicy zewnętrznej.

W Straży Granicznej służy dziś 14,6 tys. funkcjonariuszy (4392 kobiety i 10 246 mężczyzn) oraz ponad 3,3 tys. pracowników cywilnych. Ponad 7 tys. funkcjonariuszy wchodzi w skład korpusu chorążych, 4,8 tys. to podoficerowie, a 2,5 tys. – oficerowie.

Podstawa prawna: nowela rozporządzenia MSWiA z 4 lipca 2022 r. (DzU z 11 lipca 2022 r., poz. 1455)