W nawiązaniu do wystąpień z 25 maja 2010 r. oraz z 15 października 2012 r. rzecznik ponownie zwrócił się do ministra sprawiedliwości o udzielenie informacji dotyczącej postępu prac podjętych w celu ratyfikacji Konwencji Rady Europy o ochronie dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym i niegodziwym traktowaniem w celach seksualnych, sporządzonej 25 października 2007 r. w Lanzarote.

- Seksualne wykorzystywanie małoletnich nabiera charakteru przestępczości zorganizowanej i powszechnej, zapobieganie temu zjawisku wymaga szybkiego podjęcia działań zmierzających do jego wyeliminowania - podkreślił rzecznik.

Założenia Konwencji oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. o zwalczaniu wykorzystywania seksualnego dzieci i niegodziwego traktowania w celach seksualnych oraz uchylającej decyzję ramową Rady 2004/68/WSiSW, wyznaczają kierunki działań oraz zakładają usprawnienie międzynarodowej współpracy w zakresie przeciwdziałania przemocy seksualnej i rozpowszechniania pornografii dziecięcej. - Konieczne jest zatem jak najszybsze implementowanie postanowień unijnych obejmujących przedmiotową problematykę - zaznaczył RPD.

W związku z powyższym rzecznik zwrócił się do resortu sprawiedliwości  z prośbą o udzielenie szczegółowych informacji o stanie bieżących prac mających na celu wdrożenia międzynarodowych regulacji zabezpieczających dobro małoletnich w szerszym niż dotychczas zakresie.