W myśl obecnie obowiązujących regulacji, za naruszenie tym samym czynem więcej niż jednego przepisu prawa drogowego kierowca może otrzymać dowolnie wysoką sumę punktów karnych, które się sumują. Przekroczenie granicy 24 punktów, może być zatem skutkiem tylko jednego czynu.

Rzecznik praw obywatelskich wystąpił do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administrację o zmianę przepisów, aby chronić obywatela przed zbyt uznaniowym przyznawaniem punktów karnych. Zaproponował, że jeśli suma punktów odpowiadających naruszeniom przekraczałaby 15, to kierowca otrzymywałby ich właśnie tyle.

Jak podkreślił, że rozwiązanie takie będzie spójne z zasadami karania wynikającymi z Kodeksu wykroczeń w przypadku, gdy sprawca jednym czynem popełnia więcej niż jedno wykroczenie. - Jednocześnie będzie to swoistą tarczą dla obywatela przed zbyt uznaniowym przyznawaniem punktów karnych, które w obecnym stanie prawnym może doprowadzić nawet do przekroczenia granicy 24 punktów przy popełnieniu tylko jednego czynu - dodał.

Co na to MSWiA? "Zasada sumowania punktów (bez określania górnego limitu) niewątpliwie przyczyniła się do skutecznego dyscyplinowania kierujących pojazdami mechanicznymi, wdrażając ich do poszanowania zasad wynikających z prawa o ruchu drogowym. Tym samym, zaproponowany przez Pana Rzecznika wąski i wybiórczy charakter zmian legislacyjnych należy oceniać jako nieuzasadniony z punktu widzenia potrzeby zapewnienia optymalnego poziomu ochrony życia i zdrowia wszystkich uczestników ruchu drogowego." - odpowiedział wiceminister Maciej Wąsik.

Czytaj więcej

Punkty karne kasują się po roku. Ale czy wszystkim kierowcom?