Ministerstwo Infrastruktury przedstawiło  projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw, wprowadzający zmiany w uzyskiwaniu wstępnej kwalifikacji i okresowego szkolenia kierowców, praw jazdy oraz w zakresie funkcjonowania Komisji ds. weryfikacji i rekomendacji pytań egzaminacyjnych na prawo jazdy.

Projekt wdraża do polskiego systemu prawnego przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/645 z 18 kwietnia 2018 r. zmieniającej dyrektywę 2003/59/WE w sprawie wstępnej kwalifikacji i okresowego szkolenia kierowców niektórych pojazdów drogowych do przewozu rzeczy lub osób oraz dyrektywę 2006/126/WE w sprawie praw jazdy.

Ułatwienia w szkoleniu kierowców zawodowych

Nowością zaproponowaną w projekcie ustawy będzie umożliwienie prowadzenia szkoleń dla kierowców zawodowych w formie e-learningu. Dla firm i kierowców to znaczna oszczędność czasu i pieniędzy, rozwiązanie to jest istotne także z punktu widzenia epidemiologicznego.

Nowelizacja ustawy zakłada m.in. ustanowienie nowego dokumentu, w postaci karty kwalifikacji kierowcy, jako dokumentu potwierdzającego uprawnienia kierowcy do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy. Dokument ten będzie wydawał starosta.

Nowe przepisy umożliwią wymianę informacji pomiędzy europejskimi organami, prowadzącymi szkolenia oraz wydającymi uprawnienia, o wydanych i cofniętych świadectwach kwalifikacji kierowcy (dokumenty potwierdzające ukończenie specjalistycznego szkolenia dla kierowców pojazdów ciężarowych lub autobusów).

Projekt ustawy prowadza zmiany w zakresie warunków i sposobu szkolenia osób zamierzających lub wykonujących przewóz drogowy na stanowisku kierowcy, w celu podniesienia efektywności tych szkoleń. Uproszczone i bardziej przejrzyste będą także zasady przeprowadzania testu kwalifikacyjnego, po zmianach testy będą się odbywały w wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego.

Ułatwieniem w wykonywaniu przewozu drogowego będzie zwolnienie niektórych kierowców z konieczności wykonywania nadmiarowych badań lekarskich i psychologicznych.

Przepisy zakładają podniesienie skuteczności nadzoru nad ośrodkami szkolenia, czyli podmiotami prowadzącymi szkolenia dla osób zamierzających lub wykonujących przewóz drogowy na stanowisku kierowcy, w szczególności poprzez wprowadzenie ściślejszej współpracy wojewody, jako organu nadzorczego, z wojewódzkim inspektorem transportu drogowego oraz okręgowym inspektorem pracy.

Odzyskiwanie uprawnień po nowemu

W projekcie wprowadzono zmianę sposobu stosowania przez starostę przepisów dotyczących osób, które kierowały pojazdem pod wpływem alkoholu. Zostaną zlikwidowane skierowania na badania i kursy reedukacyjne. Informację o obowiązku poddania się badaniom czy przejścia szkoleń starosta albo prezydent miasta na prawach powiatu wyśle do osoby zainteresowanej lub umieści na decyzji o cofnięciu uprawnień.

Stosowne orzeczenia lekarskie i zaświadczenia o odbyciu kursu będzie trzeba dostarczyć dopiero ubiegając się o przywrócenie cofniętych uprawnień.

Rozszerzone zostaną zasady stosowania przepisów o zawieszeniu uprawnień do kierowania pojazdami. Obecnie kierowca, któremu zatrzymano prawo jazdy, w dalszym ciągu posiada uprawnienie do kierowania pojazdami i faktycznie może nimi kierować. Podczas kontroli ruchu drogowego taki kierowca zostanie ukarany jedynie za brak przy sobie dokumentu  prawa jazdy.

Projektodawcy proponują, żeby zatrzymanie prawa jazdy przez organy ruchu drogowego oraz przez starostę albo prezydenta miasta na prawach powiatu skutkowało jednoczesnym zawieszeniem uprawnienia do kierowania pojazdami. Do zawieszonych uprawnień stosowane będą przepisy dotyczące cofnięcia uprawnienia do kierowania pojazdami.

Zmiana zasad działania Komisji ds. weryfikacji i rekomendacji pytań egzaminacyjnych

W ramach projektu zaplanowano zmiany w funkcjonowaniu Komisji ds. weryfikacji i rekomendacji pytań egzaminacyjnych.

Obecnie Komisja, zgodnie z założeniami aktów prawnych z 2014 r. (m.in. ustawy z 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 21 listopada 2014 r. w sprawie komisji do spraw weryfikacji i rekomendacji pytań egzaminacyjnych), przygotowuje i weryfikuje pytania samodzielnie albo weryfikuje pytania przesłane przez podmioty zewnętrzne.

Projektowana ustawa dokonuje w tym zakresie zmiany, nie będzie już możliwości uwzględniania w bazie pytań przygotowanych przez podmioty zewnętrzne. Jedynie Komisja będzie uprawniona do opracowywania nowych pytań. Dodatkowo planowane jest ograniczenie liczebności członków Komisji, co przyczyni się m.in. do ograniczenia kosztów jej funkcjonowania.

Komisja nadzoruje bazy pytań, stosowanych na egzaminie państwowym na prawo jazdy, na egzaminie dla kandydatów na instruktorów techniki jazdy, na egzaminie dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy oraz na egzaminie dla kandydatów na egzaminatorów. W sumie to ponad 7,7 tys. pytań. Po nowelizacji do zakresu prac Komisji dojdzie baza pytań na egzamin dla kierowców zawodowych w ramach uzyskiwania kwalifikacji wstępnej (ok. 1,4 tys. pytań).