Wybory samorządowe: 25 marca mija ważny termin dla niektórych wyborców

Jeszcze tylko w poniedziałek 25 marca można zgłosić w gminie chęć skorzystania ze specjalnego uprawnienia, które wielu wyborcom umożliwi lub ułatwi udział w głosowaniu w wyborach samorządowych.

Publikacja: 24.03.2024 14:26

Wybory samorządowe: 25 marca mija ważny termin dla niektórych wyborców

Foto: Stock Adobe

W wyborach samorządowych, które odbędą się w niedzielę 7 (pierwsza tura) i 21 kwietnia (druga tura) wybierzemy przedstawicieli do różnych organów samorządu terytorialnego: rady gminy, organu wykonawczego tj. wójta, burmistrza, prezydenta miasta, rady powiatu oraz sejmiku województwa. 

Dla osób z niepełnosprawnościami Kodeks wyborczy przewiduje pewne przywileje: głosowanie korespondencyjne i przez pełnomocnika oraz transport do lokalu wyborczego i powrotny w gminach, w których nie funkcjonuje gminny przewóz pasażerski.  

Czytaj więcej

Wybory samorządowe 2024. Kandydaci, terminy i wszystko, co trzeba o nich wiedzieć

Głosowanie korespondencyjne zgłoś komisarzowi

Wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat mogą głosować korespondencyjnie. Zamiar skorzystania z tej formy oddania głosu trzeba zgłosić komisarzowi wyborczemu najpóźniej 25 marca.

W zgłoszeniu wyborca niepełnosprawny może zażądać dołączenia do pakietu wyborczego nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a.

Wyborca, który nie zgłosił zamiaru głosowania korespondencyjnego przed pierwszym głosowaniem, może to zrobić najpóźniej w 10. dniu przed drugą turą wyborów, czyli do 11 kwietnia.

Można oddać głos przez pełnomocnika

Seniorzy po 60. roku życia lub osoby z  orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności mogą  też udzielić pełnomocnictwa, czyli upoważnić inną osobę, aby zagłosowała w imieniu wyborcy. 

W wyborach samorządowych potrzebne są dwa oddzielne akty pełnomocnictwa − na pierwsze i ponowne głosowanie.

Pełnomocnikiem może być osoba, która ma prawo wybierania. Taka osoba może przyjąć pełnomocnictwo do głosowania:

  • tylko od jednej osoby,
  • od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny, zstępny, małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.

Pełnomocnikiem nie może być:

  • osoba, która wchodzi w skład obwodowej komisji wyborczej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania,
  • mąż zaufania,
  • kandydat w wyborach.

Nie można ustanowić pełnomocnika, jeśli głosuje się w obwodzie odrębnym głosowania (utworzonym np. w zakładzie leczniczym, domu pomocy społecznej, zakładzie karnym), a także obwodzie za granicą i na polskim statku morskim. Pełnomocnika nie może także zgłosić wyborca, który zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego.

Jak zgłosić potrzebę transportu do lokalu wyborczego

Transport z miejsca pobytu do lokalu wyborczego i z powrotem zapewnia wójt (burmistrz, prezydent miasta) gminy, w której w dniu wyborów nie funkcjonuje gminny przewóz pasażerski. Prawo do takiego transportu mają wyborcy o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat. Jeśli stan zdrowia wyborcy nie pozwala na samodzielną podróż, może towarzyszyć mu opiekun.  

Zamiar skorzystania z prawa do bezpłatnego transportu trzeba zgłosić właściwemu wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) najpóźniej  w 13. dniu przed dniem wyborów. W przypadku tegorocznych wyborów samorządowych termin ten mija w poniedziałek 25 marca. Jeśli wyborca nie zgłosił potrzeby transportu przed I turą, a chciałby głosować w drugiej, może zgłosić potrzebę skorzystania z transportu najpóźniej w 5. dniu przed dniem ponownego głosowania.

Zgłoszenie może być ustne (np. przez telefon), pisemne lub w formie elektronicznej (mailowo) i dotyczyć obu tur głosowania. Co należy podać w zgłoszeniu? Przede wszystkim nazwisko i imię (imiona), numer PESEL wyborcy (oraz opiekuna, jeśli ma towarzyszyć wyborcy) oraz miejsca zamieszkania lub — jeśli wyborca ma zaświadczenie o prawie do głosowania poza miejscem zamieszkania — miejsce pobytu w dniu głosowania. Warto też podać numer telefonu lub adres e-mail. Poza tym trzeba oświadczyć, że stan zdrowia nie pozwala na samodzielną podróż lub podać orzeczony stopień niepełnosprawności i datę ważności orzeczenia.

Najpóźniej trzy dni przed głosowaniem wyborca zostanie poinformowany przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o godzinie transportu do lokalu w dniu głosowania.

Zgłoszenie można wycofać, można też zrezygnować z transportu powrotnego, ale powinno się to zrobić najpóźniej 2 dni przed dniem głosowania.

Sądy i trybunały
Sędzia Piebiak może stracić immunitet. Oskarża go były lider KOD
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Konsumenci
Frankowicze mają nowy sposób na banki. Donoszą do prokuratury
Podatki
Ryczałtowcy chcą dzielić biznes, by obniżyć składkę zdrowotną
Praca, Emerytury i renty
Będzie dodatkowa waloryzacja emerytur i rent. Rząd odsłania karty
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Nieruchomości
Mieszkania społeczne. Koniec wyodrębniania na własność