Z obu tych powodów minister sprawiedliwości odmówił wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie powołania na zwolniony urząd komornika sądowego przy sądzie rejonowym. A Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę na to postanowienie.

Skarżącym był komornik sądowy pełniący od trzech lat tę funkcję w kancelarii komorniczej przy sądzie rejonowym. O możliwości objęcia zwolnionego stanowiska komornika dowiedział się z ogłoszenia ministra sprawiedliwości. Złożył stosowny wniosek, ale minister uznał, że postępowanie w tej sprawie nie może być wszczęte. Przepisy ustawy o komornikach sądowych nie przewidują możliwości powołania urzędującego komornika na inne stanowisko komornicze.

Nie ma podstaw prawnych do uznania, aby czynnie działający komornik nie mógł być kandydatem na komornika w innym postępowaniu – argumentował w skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie kandydat na zwolnione stanowisko komornika sądowego.

Skarga okazała się nieskuteczna, a WSA ją oddalił. Stawiane w niej zarzuty jako niepotwierdzone w obowiązujących przepisach są nieuzasadnione – ocenił sąd, powołując się na przepisy ustawy o komornikach sądowych. Nie ma w tej ustawie innej regulacji, pozwalającej czynnemu komornikowi zwracać się o powołanie na zwolnione stanowisko komornika sądowego. Zdaniem sądu urzędujący komornik sądowy nie posiada legitymacji procesowej do złożenia wniosku w takiej sprawie – omawiał wyrok sędzia sprawozdawca Robert Żukowski.

Urzędujący komornik sądowy może natomiast ubiegać się o inne zwolnione stanowisko komornika sądowego w trybie wniosku o przeniesienie. Minister sprawiedliwości może bowiem przenieść komornika, na jego wniosek lub z innych uzasadnionych przyczyn, na stanowisko komornika do innego rewiru – stwierdził sąd.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sygnatura akt: VI SA/Wa 719/22

Czytaj więcej

TK: opłaty za egzekucję nie mogą zależeć od komornika