[b]– Czy mieszkająca w Anglii osoba może wystąpić o wypłatę zasiłku pogrzebowego do ZUS, gdy pokryła koszty pogrzebu mieszkającego tam polskiego emeryta?[/b] – pyta czytelnik DOBREJ FIRMY.

[b]Tak.[/b] Jeżeli pracownik najemny lub osoba pracująca na własny rachunek, emeryt lub rencista, ubiegający się o emeryturę lub rentę albo członek jego rodziny umrze na terytorium państwa członkowskiego UE innego niż właściwe, uważa się, że zgon nastąpił na terytorium tego ostatniego państwa. Tak wynika z art. 65 ust. 1 rozporządzenia nr 1408/71 z 14 czerwca 1971 r. w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego w stosunku do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek oraz do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie (DzU WE L 149 z 5 lipca 1971 r.).

W tym wypadku państwem właściwym jest to, które wypłacało emeryturę, czyli Polska. W wypłacie zasiłku pogrzebowego nie może przeszkodzić to, że osoba uprawniona do zasiłku mieszka w innym państwie należącym do Unii Europejskiej. Wniosek o wypłatę zasiłku można złożyć bezpośrednio do ZUS albo za pośrednictwem instytucji ubezpieczeniowej w tym państwie, w którym mieszka uprawniony do zasiłku. Wtedy występujący o zasiłek nie musi przyjeżdżać do Polski. Wypełnia jednak formularz E 124 (wniosek o zasiłek pogrzebowy). Do niego dołącza odpowiednie dokumenty. Są to: wyciąg z aktu zgonu, rachunek z firmy pogrzebowej, oświadczenie o niepobraniu zasiłku w państwie zamieszkania. Wniosek o wypłatę zasiłku należy złożyć w ciągu roku od dnia śmierci osoby, po której on przysługuje. W przeciwnym razie prawo do niego wygasa. Zasiłek taki można otrzymać tylko z jednego państwa członkowskiego.

Jeżeli koszty pogrzebu pokrył członek rodziny, kwota zasiłku wynosi 200 proc. przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu śmierci osoby, której koszty pochówku zostały pokryte. Jeżeli sfinansowała go osoba niespokrewniona ze zmarłym, zasiłek przysługuje w wysokości udokumentowanych wydatków, nie więcej jednak niż 200 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

Takie zasady określa [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=172511]ustawa z 14 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn. DzU nr 39 z 2004 r., poz. 353 ze zm.).[/link]