Bezrobotni: stypendium zależne od daty wniosku

Przy udzielaniu stypendium dla bezrobotnego, należy brać pod uwagę kryterium dochodowe, aktualne na dzień złożenia wniosku – stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach.

Publikacja: 09.12.2014 10:56

Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia ma odciążyć urzędy pracy od grupy osób, które rejestrują

Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia ma odciążyć urzędy pracy od grupy osób, które rejestrują się tylko po to, by móc skorzystać z bezpłatnej opieki lekarskiej.

Foto: Fotorzepa, Jerzy Dudek JD Jerzy Dudek

Za wysoki dochód

Bezrobotna kobieta złożyła do powiatowego urzędu pracy wniosek o przyznanie jej stypendium z tytułu podjęcia nauki w trzeciej klasie Zespołu Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych. Prezydent miasta jednak odmówił jej dofinansowania. Stwierdził, iż zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, bezrobotnemu bez kwalifikacji zawodowych, który w okresie dwunastu miesięcy od dnia zarejestrowania w powiatowym urzędzie pracy podjął dalszą naukę w szkole ponadgimnazjalnej dla dorosłych, będącej szkołą publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej, albo w szkole wyższej, organ może przyznać stypendium w wysokości stu procent kwoty zasiłku, wypłacanego przez okres roku od dnia rozpoczęcia nauki. Urzędnik dodał, iż stypendium przysługuje pod warunkiem nieprzekroczenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie, uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej.

Prezydent oceniając sytuację kobiety, przyznał, iż obecnie legitymuje się ona wykształceniem podstawowym, nie posiada kwalifikacji do wykonywania jakiegokolwiek zawodu poświadczonych dyplomem, świadectwem bądź innym stosownym dokumentem. Jego zdaniem, rozpoczęcie przez bezrobotną nauki mogłoby pozytywnie wpłynąć na aktywizację zawodową oraz dałoby jej szansę na zasiłek. Jednak w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, dochód przypadający na członka rodziny przekraczał kryterium określone w ustawie o pomocy społecznej, wynoszący czterysta pięćdziesiąt sześć złotych. Tym samym brak było podstaw do uwzględnienia wniosku.

Prezydent wyjaśnił również, że PUP, kierując się racjonalnym gospodarowaniem środkami na aktywizację osób bezrobotnych oraz ograniczoną ilością tych środków, dokonał ich podziału, nie przewidując wydatkowania kwot na stypendia z tytułu podjęcia nauki. Wskazał, iż stypendium jest świadczeniem uznaniowym, co oznacza, że w razie spełnienia przez wnioskodawcę ustawowych warunków organ nie musi, a jedynie może rozstrzygnąć o jego przyznaniu.

Pomoce naukowe z alimentów

Bezrobotna odwołała się do wojewody. Podkreśliła, że wnioski o przyznanie stypendium składa się wyłącznie we wrześniu, tymczasem w decyzji odmownej wzięto pod uwagę dochód jej rodziny z sierpnia, pomijając fakt, iż właśnie począwszy od września utraciła dochód uzyskiwany w formie wynagrodzenia z tytułu uczestnictwa w zajęciach Centrum Integracji Społecznej.

Kobieta dodała, że wychowuje czworo uczących się dzieci i aktualnie źródłem utrzymania jej rodziny są jedynie alimenty, oraz świadczenia rodzinne, których wysokość nie powoduje przekroczenia bariery ustawowej. Podkreśliła również, że z tych środków musiała pokryć również koszty zakupu pomocy naukowych.

Wojewoda utrzymał w mocy decyzję niższej instancji. Również stwierdził, że dochód przypadający na członka jej rodziny w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, przekroczył stosowne kryterium, określone w ustawie o pomocy społecznej, dlatego wniosek należało odrzucić. Jego zdaniem, nie bez znaczenia jest również fakt, że na rzecz przeciwdziałania bezrobociu w powiecie nie przewidziano wydatkowania kwot na stypendia, z tytułu podjęcia dalszej nauki.

Sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach. Kobieta w skardze oświadczyła, iż dochód jej rodziny z sierpnia przekroczył ustawowe kryterium, gdyż wtedy jeszcze pracowała w Centrum Integracji Społecznej, natomiast od września utraciła uzyskiwane z tego tytułu wynagrodzenie, co wpłynęło na pogorszenie sytuacji materialnej jej rodziny. Dodała, że odmowa przyznania jej stypendium jest krzywdząca o tyle, iż została zmuszona finansować swoją edukację z alimentów i świadczeń rodzinnych, które przeznaczone są na utrzymanie jej dzieci.

Liczy się data wniosku

WSA 25 listopada 2014 roku uchylił obie decyzje administracji. Stwierdził, że mając na uwadze przepisy ustawy o ustawy o pomocy społecznej, przez pojęcie dochodu należy rozumieć sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz składki na ubezpieczenie.

Jego zdaniem, przepisy określają, że w przypadku, gdy ma miejsce utrata dochodu, ustalając dochód na osobę w rodzinie należy brać pod uwagę nie dochód z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, lecz z miesiąca, w którym wniosek został złożony.

WSA dodał również, iż organy zatrudnienia umotywowały swoje odmowne stanowisko jedynie ogólnikowymi stwierdzeniami o konieczności racjonalnego gospodarowania ograniczoną ilością środków przeznaczonych na aktywizację bezrobotnych, jakie pozostają w dyspozycji powiatowego urzędu pracy. Nie powołały się na żadne bliższe dane, analizy czy inne informacje mogące to twierdzenie doprecyzować, czy też zobrazować, dlaczego udzielenie świadczenia w tej formie i w tym konkretnym przypadku nie jest zasadne (IV SA/Gl 1422/13).

Wyrok jest nieprawomocny. Przysługuje na niego skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Sądy i trybunały
Sędzia Piebiak może stracić immunitet. Oskarża go były lider KOD
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Konsumenci
Frankowicze mają nowy sposób na banki. Donoszą do prokuratury
Podatki
Ryczałtowcy chcą dzielić biznes, by obniżyć składkę zdrowotną
Praca, Emerytury i renty
Będzie dodatkowa waloryzacja emerytur i rent. Rząd odsłania karty
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Nieruchomości
Mieszkania społeczne. Koniec wyodrębniania na własność