- Spółka (podatnik VAT czynny i podatnik VAT UE) posiada zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego zgodnie z art. 49 ustawy o podatku akcyzowym. Zezwolenie to obejmuje produkcję wyrobów akcyzowych w postaci olejów smarowych. Do produkcji oleju smarowego o kodzie CN 2710 19 99 używany jest m.in. olej napędowy (kod CN 27101943), będący własnością podatnika prowadzącego skład podatkowy, nabyty wewnątrzwspólnotowo w procedurze zawieszenia poboru akcyzy.

Olej napędowy przemieszczany jest ze składu podatkowego w Niemczech do składu podatkowego w Polsce. Jest zużywany wyłącznie do produkcji oleju smarowego, który nie jest przeznaczony i wykorzystywany do celów napędowych lub opałowych oraz jako dodatek lub domieszka do paliw opałowych bądź silnikowych. Do produkcji oleju smarowego nie jest wymagana koncesja zgodnie z ustawą z 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (tekst jedn. DzU z 2017 r. poz. 220 ze zm.). Czy z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia oleju napędowego (komponentu produkowanego oleju smarowego) spółka powinna wpłacać VAT do urzędu celnego w ciągu pięciu dni od dnia wprowadzenia tego paliwa z terytorium Niemiec do prowadzonego przez spółkę składu podatkowego? Zadaniem spółki obowiązek taki nie powstaje, ponieważ nabywany olej napędowy służy wyłącznie do produkcji oleju smarowego, którego produkcja nie wymaga uzyskania koncesji w świetle przepisów prawa energetycznego. – pyta czytelnik.

Stosownie do art. 103 ust. 5a ustawy o VAT, w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym, których wytwarzanie lub którymi obrót wymaga uzyskania koncesji zgodnie z przepisami prawa energetycznego, podatnik jest obowiązany, bez wezwania naczelnika urzędu skarbowego, do obliczania i wpłacania kwot podatku na rachunek urzędu skarbowego właściwego w zakresie wpłat podatku akcyzowego w terminie pięciu dni od dnia wprowadzenia tych towarów z terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju do składu podatkowego.

Organem właściwym w zakresie zobowiązań z tytułu kwot podatku, o których mowa w art. 103 ust. 5a ustawy o VAT, jest organ podatkowy właściwy w sprawie rozliczania podatku akcyzowego (art. 103 ust. 5d ustawy o VAT).

Zatem obowiązek obliczania i wpłacania – bez wezwania – VAT od WNT paliw silnikowych powstaje w terminie pięciu dni od dnia wprowadzenia tych towarów z terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju do składu podatkowego.

Koncesja nie ma znaczenia

Należy tutaj zauważyć, że obowiązku tego nie należy łączyć z ewentualnym posiadaniem koncesji na wytwarzanie lub obrót olejem smarowym, ale z samym nabyciem wewnątrzwspólnotowym paliwa silnikowego, tj. wymienionego w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym. Pomimo, iż sama działalność spółki (tj. produkcja oleju smarowego na bazie surowca w postaci oleju napędowego) nie wymaga tej koncesji, to jednak żeby uruchomić produkcję spółka nabywa wewnątrzwspólnotowo towar (olej napędowy o kodzie CN 27101943), którego legalne wytwarzanie lub obrót uwarunkowane jest obiektywnie uzyskaniem takiej koncesji. Zatem odesłanie do prawa energetycznego służy jedynie określeniu kategorii paliw silnikowych, które podlegają nowym obostrzeniom podatkowym, a nie określeniu obowiązku uzyskania stosownej koncesji na prowadzenie danej działalności produkcyjnej.

Ważne przeznaczenie, nie wykorzystanie

Olej napędowy (kod CN 27101943) przemieszczany ze składu podatkowego w Niemczech do składu podatkowego na terytorium Polski jest paliwem silnikowym wymienionym w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym. Paliwami silnikowymi w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym są bowiem wyroby energetyczne przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane do napędu silników spalinowych (art. 86 ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym). Wśród paliw silnikowych znajdują się wyroby energetyczne przystosowane do napędu silników spalinowych, które spełniają określone w odrębnych przepisach wymagania jakościowe określone dla paliw ciekłych i biopaliw ciekłych, dla których w ustawie o podatku akcyzowym została określona stawka akcyzy. Przystosowanie tych wyrobów do napędu silników spalinowych decyduje generalnie o ich przeznaczeniu do tego użycia. Jednak wyroby te, bez względu na to, do czego zostaną wykorzystane, są paliwami silnikowymi. W związku z tym wyroby te są paliwami silnikowymi również w przypadku, gdy mają zostać wykorzystane do produkcji olejów smarowych.

Decyduje transakcja

Powstanie obowiązku zapłaty podatku, o którym mowa w art. 103 ust. 5a pkt 2 ustawy o VAT, uzależnione jest od samego faktu dokonania, przez podatnika prowadzącego skład podatkowy, wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych, wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym. Zatem decydująca jest w tym przypadku kwalifikacja towarów, które są przedmiotem nabycia wewnątrzwspólnotowego w momencie powstania obowiązku zapłaty podatku (wprowadzenia tych towarów z terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju do składu podatkowego), a nie faktyczne przeznaczenie oleju napędowego nabywanego w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia przez podatnika prowadzącego skład podatkowy.

To, że nabywany przez spółkę olej napędowy jest zużywany wyłącznie do produkcji oleju smarowego, nie jest przesłanką do wyłączenia stosowania art. 103 ust. 5a ustawy o VAT.

Autopromocja
ORZEŁ INNOWACJI

Konkurs dla startupów i innowacyjnych firm

WEŹ UDZIAŁ

Oznacza to, że w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego oleju napędowego, który został wymieniony w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym, znajdzie zastosowanie art. 103 ust. 5a pkt 2 ustawy o VAT. Tym samym, spółka jest obowiązana do obliczania i wpłacania kwot podatku w terminie pięciu dni od dnia wprowadzenia nabywanego oleju napędowego z terytorium Niemiec do składu podatkowego spółki w Polsce.

Zaprezentowane stanowisko podzielają organy podatkowe, np. Izba Skarbowa w Łodzi w interpretacji z 17 lutego 2017 r. (1061-IPTPP2.4512.521.2016.3.JS). ?

Autor jest doradcą podatkowym

podstawa prawna: ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. DzU z 2017 r., poz. 1221 ze zm.)

ROZLICZENIE W DEKLARACJI VAT-14

Podatnik dokonujący WNT paliw silnikowych jest obowiązany składać deklaracje o należnych kwotach VAT za okresy miesięczne, w terminie do 5. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek ich zapłaty. Gdy do obliczenia i wpłaty VAT obowiązany jest płatnik, deklaracja ta składana jest przez płatnika. Kwoty podatku należne z tytułu WNT paliw silnikowych wykazywane są w deklaracji VAT-14.

Złożenie deklaracji VAT-14 nie zwalnia podatnika od zadeklarowania WNT paliw silnikowych w deklaracji VAT-7 (VAT-7K) za dany okres rozliczeniowy, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu WNT. Ma to miejsce zarówno w sytuacji, gdy kwoty należnego VAT z tytułu WNT paliw silnikowych zostały wykazane w deklaracji VAT-14 przez podatnika, jak również wówczas, gdy zostały one zadeklarowane przez płatnika, tj. zarejestrowanego odbiorcę czy podmiot prowadzący skład podatkowy.

Podatek wykazany w deklaracji VAT-14 ujmuje się w poz. 39 deklaracji VAT-7 (VAT-7K) w celu odpowiedniego pomniejszenia kwoty podatku należnego do zapłaty lub powiększenia kwoty nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do zwrotu lub do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy.

Oznacza to, że podatek należny od tych unijnych transakcji, których przedmiotem są paliwa silnikowe, będzie rozliczany dwuetapowo, tj.:

- wpłata VAT zaraz po sprowadzeniu towaru do Polski, wykazana w deklaracji VAT-14;

- rozliczenie jej w deklaracji VAT-7 (VAT-7K) za dany okres rozliczeniowy.