Zakup pierwszej kasy z ulgą podatkową

Ulga na zakup kasy fiskalnej wynosi 90 proc. jej ceny zakupu (bez VAT), nie więcej niż 700 zł. Przysługuje ona m.in. tym podatnikom, którzy rozpoczęli prowadzenie ewidencji sprzedaży przy jej użyciu w obowiązujących terminach.

Publikacja: 10.06.2024 04:30

Zakup pierwszej kasy z ulgą podatkową

Foto: Adobe Stock

Podatnicy, u których powstał obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży i którzy w obowiązujących terminach rozpoczęli prowadzenie tej ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, a także podatnicy, u których nie powstał obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży i którzy rozpoczęli prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących oraz dotychczas nie używali kas do prowadzenia ewidencji sprzedaży, mają prawo do odliczenia od podatku należnego kwoty wydanej na zakup każdej z kas rejestrujących, w wysokości 90 proc. jej ceny zakupu (bez VAT), nie więcej jednak niż 700 zł (Wn konto „Rozrachunki publicznoprawne”; Ma konto „Pozostałe przychody operacyjne” gdy nakłady na nabycie kasy zostały uprzednio jednorazowo zarachowane w ciężar kosztów operacyjnych lub konto „Rozliczenia międzyokresowe przychodów” gdy koszty zakupu kasy są rozliczane poprzez odpisy amortyzacyjne dokonywane od wartości początkowej kasy przyjętej do ewidencji środków trwałych oraz przeksięgowanie ulgi na zakup kasy w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych równolegle do dokonywanych odpisów amortyzacyjnych w przypadku, gdy kasa uprzednio została przyjęta do użytkowania jako środek trwały: Wn konto „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”; Ma konto „Pozostałe przychody operacyjne”; pamiętać przy tym należy, że jeżeli kasa została uprzednio przyjęta do ewidencji firmowych środków trwałych, to przyznana w związku z jej nabyciem ulga nie ma wpływu na wartość początkową tej kasy). W przypadku natomiast, gdy kwota ta odliczenia jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnicy mają prawo do zwrotu ich różnicy na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę w Polsce lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem (Wn konto „Rachunki bankowe”; Ma konto „Pozostałe przychody operacyjne” lub konto „Rozliczenia międzyokresowe przychodów” oraz przeksięgowanie ulgi na zakup kasy w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych równolegle do dokonywanych odpisów amortyzacyjnych w przypadku, gdy kasa uprzednio została przyjęta do użytkowania jako środek trwały: Wn konto „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”; Ma konto „Pozostałe przychody operacyjne”) lub do odliczenia od podatku należnego tej różnicy za następne okresy rozliczeniowe, pod warunkiem że zakup kas rejestrujących nastąpił nie później, niż w terminie sześciu miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji.

Treść dostępna jest dla naszych prenumeratorów!

Kontynuuj czytanie tego artykułu w ramach e-prenumeraty Rzeczpospolitej. Korzystaj z nieograniczonego dostępu i czytaj swoje ulubione treści w serwisie rp.pl i e-wydaniu.

Sądy i trybunały
Sędzia Sądu Najwyższego skarży Polskę do ETPC. Chodzi o decyzję Andrzeja Dudy
Zawody prawnicze
Prokuratorzy zaniepokojeni poleceniem prokuratora krajowego ws. Andrija K.
Sądy i trybunały
Chaos po wyroku TK. Bez publikacji orzeczenia ustawy jednak niezagrożone
Sądy i trybunały
Bodnar chce dymisji członka nowej KRS. "Chaos w zarządzaniu sądem"
Akcje Specjalne
Firmy chcą działać w sposób zrównoważony
Zawody prawnicze
Nieoczekiwana zmiana miejsc na podium rankingu kancelarii prawniczych
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży