Ordynacja podatkowa oraz przepisy o Krajowej Administracji Skarbowej przyznają organom podatkowym oraz celno-skarbowym szeroki zakres uprawnień. Pracownik kontroli na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli ma prawo swobodnego poruszania się na terenie jednostki kontrolowanej, ma prawo wglądu do ksiąg, ewidencji i wszelkich dokumentów związanych z kontrolą. Nie są to jednak wszystkie czynności, do których uprawniony jest organ kontroli. W zakresie wstępu na teren jednostki pracownik kontroli może przeprowadzić oględziny terenu, budynku, jeśli jest to miejsce prowadzenia działalności gospodarczej albo siedziba kontrolowanego. Oględziny lokalu mogą być dokonane, gdy podatnik korzystał z ulg podatkowych i jest to konieczne do zweryfikowania poniesionych wydatków na cele mieszkaniowe albo jest to niezbędne do wymiaru wysokości zobowiązania podatkowego.