Przepisy przejściowe, zawarte w art. 41 ust. 14a–14e ustawy o VAT, jako kluczowe dla zastosowania właściwej stawki VAT wskazują moment dokonania dostawy towarów lub świadczenia usług. W praktyce istotny jest sam moment wykonania czynności, a nie moment powstawania obowiązku podatkowego. W konsekwencji przy interpretacji przepisów przejściowych nie ma potrzeby wskazywania momentu powstania obowiązku podatkowego. Przypisy te kładą bowiem nacisk na wykonanie usługi, dokonanie dostawy oraz wystawienie faktury.