Przywołane na wstępie stanowisko dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej przedstawił w interpretacji indywidualnej z 30 listopada 2022 r. (0111-KDIB3-1. 4012.773.2022.2.WN).

Przepisy ustawy o VAT nie przewidują wprost możliwości obniżenia lub podwyższenia podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w odniesieniu do sprzedaży, która została zaewidencjonowana na kasie rejestrującej udokumentowanej paragonem fiskalnym i dokonana na rzecz klienta będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Wyłącznie rozporządzenie w sprawie kas fiskalnych przewiduje możliwość korekty sprzedaży paragonowej, ale jego przepisy stanowią o niej tylko w kontekście zwrotów i uznanych reklamacji oraz oczywistej pomyłki w przypadku błędnie zaewidencjonowanej sprzedaży.