Jonasz Kopczyk

Usługi promujące spółkę przejmowaną mogą być związane z działalnością spółki przejmującej

Darmowe usługi, których celem jest m.in. promocja produktów spółki, która ma zostać w przyszłości przejęta, mogą być traktowane jako związane z działalnością gospodarczą podatnika planującego przejęcie. W konsekwencji, nieodpłatne świadczenia udzielane w ramach takich działań marketingowych nie podlegają VAT.

Sprzedaż na kasie fiskalnej a zawyżenie stawki VAT

Zdaniem dyrektora KIS, jeśli podatnik nie jest w stanie zidentyfikować klientów B2C, na rzecz których sprzedawał usługi stosując zawyżoną stawkę VAT, i nie oddaje im zwrotu różnicy w cenie, to skorygowanie nienależnie zadeklarowanego VAT nie jest możliwe i nie zachodzą przesłanki do powstania nadpłaty VAT. Zasadność takiego podejścia budzi jednak wątpliwości, a na tle podobnej sprawy NSA zwrócił się z pytaniem prejudycjalnym do TSUE.

Wystawiając e-fakturę do paragonu wystarczy zachowanie jego kopii w pamięci fiskalnej

Podatnicy wystawiający na żądanie konsumentów faktury elektroniczne dokumentujące sprzedaż zaewidencjonowaną za pomocą kasy, nie muszą przechowywać paragonów dokumentujących te transakcje w postaci papierowej, jeśli wystawioną fakturę można powiązać z zapisaną w pamięci fiskalnej kasy kopią paragonu.

Obowiązek stosowania kas online nie dla podmiotów leczniczych

Obowiązek wymiany dotychczas używanych kas fiskalnych na kasy online dotyczy tylko świadczenia usług w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów w ramach indywidualnej praktyki, a nie przez podmioty lecznicze.

Możliwość rezygnacji z kasy tylko w odniesieniu do części sprzedaży

Podatnik ewidencjonujący całość sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej może zaprzestać jej używania w stosunku do sprzedaży dokonywanej w systemie wysyłkowym, jednocześnie wciąż stosując ją w odniesieniu do sprzedaży realizowanej w sklepie stacjonarnym.

Pakiet e-commerce – zmiany w VAT nie tylko w branży handlu elektronicznego

Unijny pakiet dotyczący zmian w podatku od towarów i usług w zakresie handlu elektronicznego to pakiet, który ma na celu ułatwienie handlu transgranicznego, zwalczanie oszustw związanych z tym podatkiem i zapewnienie uczciwej konkurencji dla przedsiębiorców z UE.

Dywidenda rzeczowa niekorzystna dla wspólników spółki osobowej

W stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2015 r. wypłata zysku ze spółki osobowej w formie niepieniężnej jest opodatkowana podatkiem dochodowym tak jak w sytuacji, gdy spółka osobowa spieniężyłaby dany przedmiot, a następnie wypłaciłaby wspólnikom zysk w formie pieniężnej.

Dojazd do pracy autem służbowym nie zawsze służy celom prywatnym

Przedsiębiorcy, który udostępnia firmowe samochody do garażowania w miejscu zamieszkania pracownika, może przysługiwać prawo do pełnego odliczenia kwoty podatku naliczonego z tytułu wydatków eksploatacyjnych.

Ulga VAT na złe długi także po upływie dwóch lat

Podatnik ma prawo do obniżenia podstawy opodatkowania i kwoty podatku należnego z tytułu nieściągalnej wierzytelności nawet wtedy, gdy upłynęły dwa lata, licząc od końca roku, w którym została wystawiona faktura. Wynika to bezpośrednio z przepisów unijnych, co potwierdza orzecznictwo TSUE.

Usługi opiekuńcze wykluczają zwolnienie z VAT

Nie jest możliwe zwolnienie od podatku usług w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości na cele mieszkaniowe, jeśli towarzyszą im np. świadczenia opiekuńcze. Wyjątek z ustawy o VAT należy interpretować ściśle.