Podatnik VAT (wierzyciel) może obniżyć podstawę opodatkowania oraz podatek należny wtedy, gdy wierzytelność z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług nie została uregulowana przez dłużnika lub zbyta przez wierzyciela w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu jej płatności. Jest to tzw. ulga na złe długi. Deklarację VAT składa się za miesiąc, w którym upłynął 90-dniowy termin (art. 89a ust. 1 i 1a ustawy o VAT).