Lidia Adamek-Baczyńska

Jak stawka VAT dla usług napraw i konserwacji wyrobów medycznych

Z uwagi na brak odniesienia do PKWiU oraz ustawowych definicji pojęć „naprawa" i „konserwacja", podatnicy mają wątpliwości jakiego typu czynności należy zaliczać do tej kategorii usług.

Jak dokumentować sprzedaż za niewielkie kwoty

Zdaniem fiskusa, do paragonu o wartości do 450 zł lub 100 euro nie należy wystawiać standardowej faktury. Ostatnio stwierdził on jednak, że nie dotyczy to sytuacji, gdy nabywca zwróci taki paragon sprzedawcy.

Jaka stawka podatku na serwis z dostawą części zamiennych

Części wymieniane w ramach kompleksowej usługi naprawy nie powinny być ujmowane jako osobne pozycje na fakturze. W razie zaistnienia konieczności wykazania ich odrębnie, warto to zrobić w specyfikacji do niej, a nie w jej treści.

Faktura wystawiona do paragonu - wątpliwości

Obowiązkiem nabywcy jest poinformowanie sprzedawcy w momencie zakupu czy działa jako podatnik czy osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej. W tym drugim przypadku późniejsza zmiana decyzji nie jest już możliwa.

Czy VAT do przeniesienia może się przedawnić

Aby uniknąć sporów ze skarbówką, podatnicy powinni rozliczać kwotę nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w okresie pięciu lat. Jeśli nie jest to możliwe, to należy zawnioskować o zwrot na rachunek bankowy.

Korekta a anulowanie faktury - różnice

Nawet jeśli kontrahent odesłałby podatnikowi nieprawidłowo lub omyłkowo wystawioną fakturę, to – jeśli dokumentuje ona faktyczną czynność – wystawca nie może jej anulować. Powinien w tym przypadku wystawić korektę.

Uchylanie się od przyjęcia pisma nie zapewni ochrony podatnikowi

Gdy przedsiębiorca dopuszcza się nadużycia w zakresie skutecznego doręczenia korespondencji, unikając jej odbioru, o momencie skutecznego przedłużenia terminu zwrotu VAT decyduje data wydania postanowienia, a nie doręczenia.

Jak potwierdzić eksport, aby skorzystać z zerowej stawki VAT

Zastosowanie zerowej stawki dla wywozu towarów do innego kraju UE wymaga prawidłowego potwierdzenia takiej dostawy. Fiskus i sądy zgadzają się, że można to zrobić za pomocą innych dowodów niż wymienione w ustawowym wykazie.

VAT: kiedy mamy wewnątrzwspólnotową dostawę towarów - wyrok NSA

Zdaniem NSA, jeśli w momencie rozpoczęcia wywozu towaru znany jest ostateczny odbiorca, a przemieszczenie wynika z zawartej przez strony umowy, to taką transakcję można uznać za jedną nieprzerwaną wewnątrzwspólnotową dostawę.

Mieszkanie dla pracownika a korzyści VAT

Zdaniem sądów, przedsiębiorca może odliczyć VAT od wynajmu lub nabycia lokalu dla zatrudnionej osoby ze względu na pośredni związek tej transakcji z czynnościami opodatkowanymi. Fiskus ma jednak inne zdanie na ten temat.