Wiele firm ogłasza przetarg na kompleksowe utrzymanie czystości w swoich pomieszczeniach wraz z myciem okien i sprzątaniem posesji przed budynkiem. Chodzi m.in. o:

1. sprzątanie wewnątrz budynku (wraz ze specjalistyczną dezynfekcją związaną ze stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii),

2. sprzątanie na zewnątrz budynku oraz

3. z uwagi na zbliżającą się zimą – odśnieżanie dachu (wg potrzeb).

Zdarza się przy tym, że oferenci przedstawiają wobec ww. czynności bardzo zróżnicowane stawki VAT, co ma to wpływ na wycenę łączną kosztów jakie musi ponieść firma. Warto się zatem zastanowić jakie stawki VAT należy zastosować do każdej z tych czynności.

Czytaj więcej

Sprzątanie po remoncie a odwrotne obciążenie

Podstawowa czy obniżona

Podstawowa stawka podatku od towarów i usług wynosi 23 proc. Względem pewnych typów towarów i usług ustawodawca przewidział jednak tzw. stawki preferencyjne. Dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy o VAT stawka podatku wynosi 8 proc. Natomiast dla towarów i usług ujętych w załączniku nr 10 do tej ustawy stawka podatku wynosi 5 proc. Czasami można także zastosować zerową stawkę tego podatku albo skorzystać w ogóle ze zwolnienia z VAT.

Co jednak istotne, stosownie do art. 5a ustawy o VAT, jeżeli ustawodawca – na potrzeby rozliczeń VAT (w tym właśnie stawki) – wymienia w ustawie grupowania klasyfikacji statystycznych (Nomenklatury scalonej – CN, Klasyfikacji Wyrobów i Usług – PKWiU czy też Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych – PKOB), to czynności należy klasyfikować wg tych grupowań.

Klasyfikacji dokonuje sam sprzedawca (producent towaru, podmiot dokonujący odsprzedaży czy też wykonawca usługi). Jeżeli poweźmie wątpliwości w tym obszarze, to wówczas może wystąpić do dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z wnioskiem o wydanie wiążącej informacji stawkowej.

Wewnątrz obiektu

Wydaje się, że sprzątanie wewnątrz budynku (wraz ze specjalistyczną dezynfekcją związaną ze stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii) nie zostało ujęte w żadnym grupowaniu statystycznym pozwalającym na zastosowanie preferencyjnej stawki podatku. Tutaj zastosowanie znajduje 23-proc. stawka podatku (PKWiU 81.21 – Usługi niespecjalistycznego sprzątania obiektów).

Usuwanie śniegu z dachu

W poz. 50 załącznika nr 3 do ustawy o VAT ustawodawca wymienił grupowanie PKWiU 81.29.12.0. – Usługi zamiatania śmieci i usuwania śniegu. Jak czytamy w opisie grupowania 81.29.12.0, grupowanie to obejmuje: usługi czyszczenia próżniowego pasów startowych, usługi zamiatania i polewania ulic, usługi posypywania dróg piaskiem i solą, usługi usuwania śniegu i lodu, włącznie z usuwaniem śniegu i lodu z dachów budynków.

Jednocześnie Główny Urząd Statystyczny 17 marca 2016 r. wydał precedens, w którym wskazał, że „usługi polegające na sprzątaniu zanieczyszczeń (ptasich odchodów) oraz usuwaniu śniegu w okresie zimowym z dachu budynku” mieszczą się w grupowaniu PKWiU 81.29.12.0. Istnieją zatem argumenty przemawiające za tym, że usługi usuwania śniegu z dachu korzystają z opodatkowania preferencyjną 8-proc. stawką VAT.

Zamiatanie i odśnieżanie

Również sprzątanie na zewnątrz budynku, tj. zamiatanie ręczne, usuwanie śmieci, nieczystości, gałęzi, liści na chodnikach zewnętrznych budynku oraz usuwanie chwastów rosnących pomiędzy płytami chodnikowymi, w okresie zimowym codzienne (od poniedziałku do niedzieli) odśnieżanie chodnika, skuwanie lodu, posypywanie piaskiem i solą oraz dodatkowo powtarzanie czynności w zależności od warunków atmosferycznych może korzystać z preferencyjnej 8-proc. stawki VAT.

Podobnie uznał dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w wiążącej informacji stawkowej z 9 sierpnia 2021 r. (0112-KDSL2-1.440.157.2021.2.AP).

Autorka jest doradcą podatkowym w Tributis Group Sp. z o.o.

Podstawa prawna:

- art. 5a, art. 41 ust. 1 i 2 w zw. z art. 146aa ust. 1 oraz poz. 50 załącznika nr 3 do ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 931 ze zm.)