Nowe brzmienie regulacji dotyczących podziałów spółek, analogicznie jak w przypadku pozostałych działań reorganizacyjnych, może sprawić podatnikom wiele problemów związanych z ich interpretacją. Transakcje te już przed wejściem w życie tzw. Polskiego Ładu często bywały skomplikowane z uwagi na niejasność przepisów ustawy o CIT. Od 1 stycznia wprowadzono wiele nowych zasad, których stosowanie jest niezbędne dla wyłączenia podziału z opodatkowania.

Transakcja podziału spółki umożliwia przeprowadzenie zmian w strukturach grup kapitałowych zmierzających do realokacji części majątku. Proces ten zakłada rozdzielenie aktywów i pasywów spółki dzielonej oraz przekazanie ich części innym podmiotom (już istniejącym lub nowo zawiązanym w wyniku podziału). Z samej konstrukcji transakcji można wywnioskować, że konieczne będzie rozpatrzenie nie tylko skutków powstałych po stronie spółki dzielonej i przejmującej, ale także ich wspólników, gdyż w wyniku podziału wspólnicy spółki dzielonej otrzymują udziały lub akcje spółki, do której przeniesiony został majątek spółki dzielonej. Podział będzie wymagał analizy z perspektywy wielu podmiotów.