Niedawne objęcie podatkiem dochodowym od osób prawnych nowych kategorii podatników – spółek komandytowych i niektórych spółek jawnych - było zaskoczeniem i odbyło się w bardzo szybkim tempie. Od przyjęcia pierwszej wersji projektu ustawy nowelizującej do ogłoszenia jej w Dzienniku Ustaw upłynęły zaledwie dwa miesiące, zaś od chwili publikacji do dnia wejścia w życie nieco ponad cztery tygodnie. Być może właśnie to nadzwyczajne skrócenie procesu legislacyjnego spowodowało, że nowa regulacja w wielu miejscach budzi poważne wątpliwości i w niewystarczającym stopniu uwzględnia specyfikę wspomnianych dwóch rodzajów spółek osobowych, w porównaniu do tradycyjnych podatników CIT, jakimi są spółki kapitałowe czy spółka komandytowo-akcyjna.