Po wszczęciu i przeprowadzeniu postępowania podatkowego, organ I instancji określił wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości od pawilonu handlowego.

Organ, dokonując wykładni przepisów uznał, że definicja "obiektu budowlanego" została skonstruowana przy użyciu definicji "budynku", "budowli" i "obiektu małej architektury".

Mając na uwadze konstrukcję pawilonu (obiekt systemowy typu kontenerowego), organ przyjął, że pawilon handlowy jest budowlą.

Uznał również, że w związku z tym, iż nieruchomość jest obiektem budowlanym - stanowi całość techniczno - użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami w rozumieniu przepisów prawa budowlanego to jest również budowlą w rozumieniu ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych i jako związany z prowadzoną działalnością gospodarczą podlega opodatkowaniu.

Właścicielka pawilonu złożyła skargę do sądu administracyjnego zarzucając, że brak podstaw do uznania, iż pawilon handlowy jest budowlą lub budynkiem.

Sąd zgodził się z twierdzeniami skarżącej i wskazał, że pawilon handlowy stanowiący tymczasowy obiekt budowlany w rozumieniu Prawa budowlanego, niepołączony trwale z gruntem, nie został expessis verbis wymieniony w art. 3 pkt 3 tej ustawy ani w innych przepisach ustawowych uzupełniających czy precyzujących prawo budowlane.

Sąd uznał, że pawilon handlowy nie jest budowlą w rozumieniu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, co wyklucza jego opodatkowanie podatkiem od nieruchomości i w konsekwencji uchylił zaskarżoną decyzję.

Wyrok jest nieprawomocny.

Wyrok WSA w Gliwicach z 6 kwietnia 2017 r., sygn. akt I SA/Gl 1328/16

Autopromocja
FIRMA.RP.PL

Sprawdzona, pogłębiona i kompleksowa wiedza dla MŚP

CZYTAJ WIĘCEJ