Nie inaczej jest w przypadku przekazywania na rzecz dzieci pracowników stypendium za dobre wyniki w nauce. Warto zatem wiedzieć, że przekazane stypendium nie stanowi przychodu pracownika (w tym przychodu ze stosunku pracy), a powstały z tytułu otrzymania świadczenia przychód powinien być rozliczany indywidualnie przez dziecko.

Określając skutki podatkowe przekazania stypendium dzieciom pracowników warto na wstępie wskazać, że przepisy ustawy o PIT nie definiują pojęcia „stypendium". W związku z tym, dla ustalenia jego znaczenia należy posłużyć się wykładnią językową. Zgodnie z definicją zawartą w Wielkim Słowniku Języka Polskiego, termin „stypendium" oznacza „pieniądze przyznawane komuś przez państwo, instytucję lub osobę prywatną za wiedzę oraz szczególne umiejętności w jakiejś dziedzinie po to, aby umożliwić dalszą naukę lub prowadzenie badań".