Przemysław Szwed

Zyski lepiej wypłacić przed przekształceniem

Planując przekształcenie spółki jawnej w spółkę będącą podatnikiem CIT, warto uwzględnić fakt, że zyski wypracowane w ramach spółki jawnej, a wypłacone po przekształceniu mogą być ponownie opodatkowanie po stronie wspólników.

Inwestycja na cudzym gruncie a amortyzacja

Obiekt wybudowany na cudzym gruncie, w tym takim, z którego przedsiębiorca korzysta na podstawie umowy dzierżawy, zasadniczo nie będzie stanowił jego własności. Nie oznacza to jednak, że przedsiębiorca nie będzie mógł dokonywać odpisów amortyzacyjnych od takiego obiektu.

Czy czynsz dzierżawny jest elementem wartości początkowej

Jeżeli inwestycja realizowana jest na cudzym gruncie, to są wątpliwości, czy opłaty za korzystanie z niego należy uwzględnić w tej wartości początkowej. Stanowisko organów podatkowych w tej kwestii nie jest jednolite.

Zwrot kosztów ponoszonych w trakcie delegacji – rozliczenie podatkowe

Pracownikowi odbywającemu podróż służbową prywatnym samochodem przysługuje zwrot wydatków jakie poniósł z tego tytułu. Zwrot ten będzie stanowił koszty uzyskania przychodów pracodawcy, jednak nie zawsze w pełnej wysokości. Z kolei po stronie pracownika będzie generował przychód, od którego nie zapłaci on jednak podatku.

Kiedy powstaje przychód od opłaty dodatkowej za parkowanie

Opłaty dodatkowej za parkowanie nie należy traktować jako kary umownej, lecz jako wynagrodzenie za świadczoną usługę.

Wypłaty dla zwalnianego menedżera są podatkowym kosztem

Zarówno odprawa związana z rozwiązaniem umowy o zarządzanie, jak i odszkodowanie za powstrzymanie się od działalności konkurencyjnej mogą zostać rozliczone przez spółkę dopiero w momencie wypłaty tych świadczeń.

Składki członkowskie nie zawsze są kosztem

Podatnik rozliczy tylko te składki, które są ponoszone na rzecz organizacji, do których przynależność jest obowiązkowa. Od tej zasady są jednak pewne wyjątki.

Skutki podatkowe pożyczki udzielonej spółce przez wspólnika

Udzielenie spółce pożyczki przez wspólnika stanowi dobrą alternatywę jej dokapitalizowania dla pożyczek lub kredytów uzyskiwanych od różnego rodzaju instytucji finansowych. Warto zatem poznać skutki podatkowe, jakie powoduje taka transakcja, zarówno po stronie pożyczkodawcy, jak i pożyczkobiorcy.

Późniejsza zapłata komplikuje rozliczenia podatkowe

Zdarza się, że wydatki dotyczące wytworzenia środka trwałego zostają poniesione po jego przyjęciu do użytkowania. Powstaje wtedy wątpliwość, czy należy zwiększyć jego wartość początkową i czy korygować już dokonane odpisy amortyzacyjne.

Nieodpłatne poręczenie nie zawsze rodzi przychód

Nieodpłatne poręczenie za dłużnika nie będzie rodziło po jego stronie przychodu, jeżeli zaciągnął on zobowiązanie w celu realizacji zadań, z których skorzysta także poręczyciel.