1 stycznia 2021 roku weszły w życie przepisy nakładające na podatników m.in. obowiązek prezentowania informacji o zrealizowanej strategii podatkowej. Wprowadzone zmiany legislacyjne wpisują się w realizację Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.), przyjętej przez Radę Ministrów 14 lutego 2017 r. Zasadniczym celem zmian jest „uszczelnienie systemu podatku dochodowego od osób prawnych, tak aby zapewnić powiązanie wysokości podatku płaconego przez duże przedsiębiorstwa, w szczególności przedsiębiorstwa międzynarodowe, z faktycznym miejscem uzyskiwania przez nie dochodu".