PIT od prezentów świątecznych dla byłych pracowników, kontrahentów i współpracowników

Przed świętami przedsiębiorcy przekazują prezenty również zatrudnianym kiedyś przez siebie emerytom i rencistom oraz swoim usługodawcom i partnerom biznesowym. Także w tym przypadku może to oznaczać obowiązek rozliczenia się z fiskusem.

Publikacja: 15.12.2014 02:00

PIT od prezentów świątecznych dla byłych pracowników, kontrahentów i współpracowników

Foto: Nieznane

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy o PIT świadczenia otrzymywane przez emerytów lub rencistów w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy lub spółdzielczym stosunkiem pracy, w tym od związków zawodowych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2280 zł są wolne od podatku dochodowego.

Oznacza to, że otrzymane przez emerytów i rencistów paczki i bony towarowe korzystają ze zwolnienia od podatku bez względu na to, czy ich zakup zostanie sfinansowany z zfśs, czy ze środków obrotowych. Ich opodatkowanie wystąpi dopiero, gdy roczna wartość świadczeń przekroczy kwotę 2280 zł. Od nadwyżki ponad tę kwotę firma musi pobrać 10-proc. zryczałtowany podatek dochodowy zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT.

Świadczenia dla zleceniobiorców...

W sytuacji gdy firma przekazuje świąteczne prezenty zleceniobiorcom, wartość otrzymanej paczki lub bonu towarowego stanowi przychód podlegający opodatkowaniu bez względu na to, czy ich zakup zostanie finansowany ze środków obrotowych, czy z zfśs.

Źródło finansowania ma natomiast wpływ na oskładkowanie wymienionych świadczeń. Jeżeli zostaną one pokryte ze środków zakładowego funduszu, to wartość tych świadczeń może korzystać ze zwolnienia ze składek ZUS wynikającego z § 2 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia składkowego, jeżeli oczywiście zostaną spełnione wymagane warunki, w szczególności jeśli przy przekazywaniu prezentów zostanie uwzględnione kryterium socjalne.

... i dla kooperantów

Przekazanie świątecznego prezentu kontrahentowi lub pracownikowi kontrahenta powoduje również określone konsekwencje podatkowe po stronie obdarowanego.

Jeżeli prezent przekazany jest do będącej kontrahentem spółki jako całości, to obdarowana firma powinna jego wartość rynkową doliczyć do przychodów z działalności gospodarczej. Tym samym po stronie firmy wręczającej prezent świąteczny nie powstaną żadne dodatkowe obowiązki podatkowe związane z tym przekazaniem.

Inaczej sytuacja wygląda, gdy obdarowanym będzie konkretna osoba, np. pracownik kontrahenta. Wówczas może się to wiązać z koniecznością wypełnienia i przekazania takiej osobie formularza PIT-8C. Wartość prezentu otrzymanego przez pracownika kontrahenta jest jego przychodem z innych źródeł, który podlega opodatkowaniu.

Należy jednak zwrócić uwagę na wartość przekazanych nieodpłatnie prezentów świątecznych. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o PIT wolna od podatku dochodowego jest wartość nieodpłatnych świadczeń otrzymanych od świadczeniodawcy w związku z jego promocją lub reklamą, jeśli jednorazowa wartość tych świadczeń nie przekracza 200 zł. A zatem przekazanie na rzecz kontrahenta upominków lub prezentów stanowiących dla niego wartość użytkową nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, pod warunkiem że jednorazowa wartość takiego upominku nie przekroczy 200 zł. Ze zwolnienia nie mogą jednak skorzystać osoby, które otrzymały upominek, a są pracownikami spółki przekazującej upominek, lub inne osoby pozostające z przekazującym w stosunku cywilnoprawnym.

Grzegorz Grochowina, menedżer w dziale doradztwa podatkowego, w zespole ds. PIT w KPMG w Polsce

Bony towarowe nie są już atrakcyjnym prezentem

W obecnych czasach wybór formy, w jakiej pracodawcy przekazują pracownikom prezenty świąteczne, jest w dużym stopniu uzależniony od konsekwencji podatkowych z tym związanych. To, czy świadczenie takie będzie sfinansowane ze środków obrotowych firmy czy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, będzie bowiem  wpływało na powstanie ewentualnego przychodu po stronie pracownika.

Zwolnienia z podatku dochodowego dotyczą jedynie świadczeń przeznaczonych na cele socjalne, czyli sfinansowanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o PIT, zwolniona z podatku jest wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zfśs lub funduszy związków zawodowych, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 380 zł. Rzeczowymi świadczeniami nie są: bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi. Wszystko co zostało otrzymane powyżej tej kwoty, stanowi przychód podlegający opodatkowaniu. Warto również zaznaczyć, że z katalogu zwolnień wyłączone zostały tak popularne jeszcze kilka lat temu bony towarowe. Obecnie, z uwagi na korzystniejsze konsekwencje podatkowe, pracodawcy wybierają alternatywne formy prezentów, w szczególność karty przedpłacone, które korzystają ze zwolnienia.

Natomiast w sytuacji, gdy pracodawca przekaże prezent sfinansowany ze środków obrotowych, powinien doliczyć pracownikowi przychód z tego tytułu, który będzie podlegał opodatkowaniu.

To co również istotne, wartość bonów oraz paczek świątecznych, które zostały sfinansowane ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, jest zwolniona ze składek na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne. Oznacza to, że od nadwyżki ponad limit 380 zł pracownikowi zostanie pobrany podatek, ale nie zostaną odprowadzone składki na ubezpieczenia. Natomiast, w sytuacji, gdy świadczenia te zostaną sfinansowane ze środków obrotowych pracodawcy,  ich wartość w całości będzie podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy o PIT świadczenia otrzymywane przez emerytów lub rencistów w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy lub spółdzielczym stosunkiem pracy, w tym od związków zawodowych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2280 zł są wolne od podatku dochodowego.

Oznacza to, że otrzymane przez emerytów i rencistów paczki i bony towarowe korzystają ze zwolnienia od podatku bez względu na to, czy ich zakup zostanie sfinansowany z zfśs, czy ze środków obrotowych. Ich opodatkowanie wystąpi dopiero, gdy roczna wartość świadczeń przekroczy kwotę 2280 zł. Od nadwyżki ponad tę kwotę firma musi pobrać 10-proc. zryczałtowany podatek dochodowy zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT.

Pozostało 84% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Sądy i trybunały
Rosati: Manowska blokuje posiedzenie Trybunału Stanu
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Nieruchomości
Trybunał: nabyli działkę bez zgody ministra, umowa nieważna
Sądy i trybunały
Jest nowy prezes sądu w Olsztynie. W miejsce Macieja Nawackiego
Prawnicy
Prokurator Ewa Wrzosek: Nie popełniłam żadnego przestępstwa
Prawnicy
Rzecznik dyscyplinarny adwokatów przegrał w sprawie zgubionego pendrive'a