CIT: Darowiznę trzeba odpowiednio udokumentować, żeby skorzystać z preferencji podatkowej

Skorzystanie przez spółki z preferencji w CIT zostało obwarowane licznymi warunkami. Jednym z nich jest konieczność posiadania przez darczyńcę dowodów potwierdzających przekazanie na rzecz obdarowanych odpowiednich kwot.

Publikacja: 18.12.2014 02:00

Aby odliczyć darowiznę na cele pożytku publicznego, trzeba zadbać o dopełnienie formalności.

1.

Darowizny pieniężne (jak to ma miejsce w przypadku spółki Alfa) trzeba udokumentować dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego (stowarzyszenia).

2.

W przypadku darowizn niepieniężnych (np. rzeczy ruchomej) wymagany jest dokument, z którego wynika wartość tej darowizny, oraz oświadczenie obdarowanego o jej przyjęciu.

Przykład

Z przedstawionego w pytaniu stanu faktycznego nie wynika, w jaki sposób spółka Alfa przekazała kwotę darowizny (50 000 zł).

Wariant I: Jeżeli w formie gotówki, to nie wystarczy jej posiadanie oświadczenia obdarowanego stowarzyszenia. Spółka Alfa nie ma prawa do odliczenia darowizny.

Wariant II: Jeżeli w formie przelewu bankowego lub wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego, to gdy spółka posiada dokument wpłaty na ten rachunek, może odliczyć darowiznę w granicach ustawowego limitu.

Jak wynika z art. 18 ust. 1c ustawy o CIT, odliczenie darowizn, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 i 7 ustawy o CIT, oraz odliczenie wynikające z odrębnych ustaw stosuje się, jeżeli wysokość darowizny jest udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek płatniczy obdarowanego lub jego rachunek w banku, inny niż rachunek płatniczy, a w przypadku darowizny innej niż pieniężna – dokumentem, z którego wynika wartość tej darowizny, oraz oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu.

Akt notarialny nie jest niezbędny

Oświadczenie darczyńcy powinno być złożone w formie aktu notarialnego. Jednak umowa darowizny zawarta bez zachowania tej formy staje się ważna, jeżeli przyrzeczone świadczenie zostało spełnione (art. 890 § 1 k.c.). Nie jest więc konieczne zawieranie umowy darowizny pieniężnej w formie aktu notarialnego. Wystarczy zwykła forma pisemna (dla celów dowodowych), jeżeli pieniądze będące przedmiotem darowizny zostaną faktycznie przekazane obdarowanemu.

Czasami jednak, ze względu na przedmiot darowizny, przepisy wymagają zachowania szczególnej formy dla oświadczeń obu stron (art. 890 § 1 k.c.). Oznacza to, że np. darowizna nieruchomości musi mieć formę aktu notarialnego.

Trzeba wykazać w CIT-8

Podatnicy korzystający z odliczenia darowizn są obowiązani wykazać w rocznym zeznaniu podatkowym kwotę przekazanej darowizny, kwotę odliczenia oraz dane pozwalające na identyfikację obdarowanego. Chodzi w szczególności o nazwę obdarowanego, jego adres i numer identyfikacji podatkowej lub numer uzyskany w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w którym obdarowany ma siedzibę, służący dla celów podatkowych identyfikacji (art. 18 ust. 1g ustawy o CIT).

Darowizny na cele pożytku publicznego, które podatnik odlicza od dochodu,  wykazuje się w poz. 42 załącznika CIT-8/O oraz w poz. 41 zeznania CIT-8.

Zawody prawnicze
Korneluk uchyla polecenie Święczkowskiego ws. owoców zatrutego drzewa
Zdrowie
Mec. Daniłowicz: Zły stan zdrowia myśliwych nie jest przyczyną wypadków na polowaniach
Za granicą
Polacy niewpuszczeni na obchody wyzwolenia obozu w Ravensbrück
Sfera Budżetowa
Setki milionów dla TVP po cichu. Posłowie w Komisji Finansów Publicznych zdecydowali
Zawody prawnicze
Prokuratura Krajowa podjęła kolejne działania ws. Ewy Wrzosek