Składanie e-deklaracji po 1 stycznia 2015 r.

Jeśli pracodawca pełniący rolę płatnika pobiera zaliczkę od sześciu lub więcej pracowników lub zleceniobiorców, to od przyszłego roku niektóre dokumenty będzie musiał przekazywać do urzędu skarbowego elektronicznie.

Publikacja: 23.12.2014 06:10

Składanie e-deklaracji po 1 stycznia 2015 r.

Foto: Fotorzepa, Sławomir Mielnik

1 stycznia 2015 roku do ustawy o PIT zostanie wprowadzony nowy art. 45ba dotyczący składania przez płatników deklaracji i informacji podatkowych PIT-4R, PIT-8AR, PIT-8C, PIT-R, PIT-11, IFT-1 oraz rocznego obliczenia podatku PIT-40 w formie elektronicznej. Możliwość dobrowolnego złożenia deklaracji elektronicznej będzie uzależniona od liczby osób zatrudnionych u danego przedsiębiorcy na umowę o pracę lub umowę zlecenie czy umowę o dzieło. Płatnicy, którzy zatrudniają do pięciu pracowników (zleceniobiorców), będą mogli wysyłać druki papierowo lub elektroniczne. W takim przypadku wybór będzie należał do płatnika.

W zależności od liczby osób

Jeśli pracodawca pełniący rolę płatnika pobiera zaliczkę od sześciu lub więcej pracowników lub zleceniobiorców, to od przyszłego roku będzie musiał przekazywać dokumenty do urzędu skarbowego elektronicznie. Przy ustalaniu liczby podatników bierze się pod uwagę liczbę zatrudnionych osób, a nie zawartych umów. Jeśli pracodawca zawarł umowę o pracę i jednocześnie umowę zlecenie z jedną i tą samą osobą, to należy mówić o jednym podatniku. Do tej liczby wlicza się również pracujących na umowę zlecenie czy umowę o dzieło, nawet gdy wartość przychodu z tych umów nie przekracza kwoty 200 zł, bowiem od tych umów pracodawca jako płatnik także pobiera zaliczkę na podatek.

Wyłączenie

Od 1 stycznia 2015 r. druków papierowych nie będą mogły składać również biura rachunkowe. Nowy art. 45ba ust. 3 ustawy o PIT nie ma zastosowania do deklaracji, informacji oraz rocznego obliczenia podatku składanych urzędowi skarbowemu przez przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą obejmującą prowadzenie ksiąg podatkowych.

Konieczne pełnomocnictwo

Biura rachunkowe składają deklaracje w imieniu i na rzecz swoich klientów będących jednocześnie płatnikami i podatnikami, a więc muszą posiadać pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanych elektronicznie w ich imieniu. Jednak nie tylko biuro może być upoważnione do podpisywania deklaracji. Osoba reprezentująca firmę może wyznaczyć do podpisywania deklaracji elektronicznych np. pracownika księgowości czy zleceniobiorcę. Wystarczy, aby osoba wyznaczona posiadała przypisany tylko dla niej bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji elektronicznej należy złożyć przed podpisaniem pierwszej deklaracji do urzędu skarbowego właściwego w sprawach ewidencji podatników i płatników. Zgłoszenia pełnomocnictwa dokonuje się na druku UPL-1, natomiast odwołanie pełnomocnictwa na druku OPL-1. Raz złożone pełnomocnictwo uprawnia do podpisywania i wysyłania przez internet wszystkich możliwych dokumentów składanych elektronicznie.

Przykład

Jan Kowalski prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg podatkowych oraz spraw kadrowych. Działalność jest wykonywana na terenie województwa zachodniopomorskiego, wobec tego pan Jan obsługuje firmy z różnych miejscowości, które zlecają mu prowadzenie spraw pracowniczych i ewidencji księgowej.

Zasadą jest, że pełnomocnictwo do podpisywania e-deklaracji na formularzu UPL-1 trzeba złożyć do tego urzędu skarbowego, który jest właściwy dla danego podmiotu, a więc jeśli pan Jan obsługuje firmę XYZ z Koszalina i prowadzi jej sprawy pracownicze i księgowe, to pełnomocnictwo należy złożyć w US w Koszalinie, w którym rozlicza się firma XYZ.

E-podpis czy ePUAP

Podmiot zobowiązany do elektronicznej wysyłki dokumentu może to zrobić przy użyciu e-podpisu za pomocą systemu e-Deklaracje lub za pośrednictwem profilu zaufanego ePUAP. Niestety, e-podpis kosztuje i trzeba go kupić u kwalifikowanego podmiotu świadczącego usługi certyfikacyjne w zakresie podpisu elektronicznego wpisane do rejestru ministra gospodarki. Większość firm korzysta już z profilu ePUAP i posiada podpis elektroniczny. Te firmy, które posiadają e-podpis, a chcą dodatkowo korzystać z profilu zaufanego, muszą najpierw się zarejestrować na platformie ePUAP, żeby założyć konto. Kolejny krok to wypełnienie wniosku o założenie profilu i potwierdzenie swoich danych e-podpisem. Należy pamiętać, że deklaracje w formie elektronicznej można wysyłać tylko przez system e-Deklaracje. Aplikacja ePUAP współpracuje z systemem e-Deklaracje, więc podatnik po zalogowaniu się na platformie ePUAP również przejdzie do systemu elektronicznego wysyłania danych. Korzystanie z profilu zaufanego pozwala podatnikom kontaktować się z administracją we wszelkich sprawach, więc również wysyłać dokumenty do każdego urzędu skarbowego czy ZUS.

System e-Deklaracje dostępny jest na stronie www.e.dekla- racje.gov.pl

Profil zaufany ePUAP dostępny jest na stronie www.epuap.gov.pl

Wysłanie e-dokumentów w systemie e-Deklaracje przez osobę rozliczającą własną firmę albo za pośrednictwem biura rachunkowego przedstawia >tabela 1.

Nowy termin

Obowiązek elektronicznego przesyłania dokumentów dotyczy tylko druków wysyłanych do urzędu skarbowego. Zarówno biura rachunkowe, jak i mali podatnicy będą mogli sporządzać dla pracownika (zleceniobiorcy) informacje w formie papierowej albo elektronicznej. Termin do przekazania informacji PIT-11, IFT dla podatnika pozostaje niezmienny i upływa z końcem lutego. Zostają także zachowane terminy składania druków elektronicznych do urzędu skarbowego. Skróceniu ulegnie natomiast termin przesyłania do urzędu informacji i rocznego obliczenia podatku przez podmioty, które wybrały formę dokumentu pisemnego. Podmioty te muszą rozliczyć się z urzędem skarbowym do 31 stycznia roku.

Uwaga! 31 stycznia 2015 r. wypada w sobotę, więc w przyszłym roku termin ten przesuwa na poniedziałek 2 lutego. To samo dotyczy daty 28 lutego, o której jest mowa w >tabeli 2 powyżej. W przyszłym roku termin ten przesuwa się na 2 marca.

PIT
Nieruchomości
Trybunał: nabyli działkę bez zgody ministra, umowa nieważna
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Praca, Emerytury i renty
Czy każdy górnik może mieć górniczą emeryturę? Ważny wyrok SN
Prawo karne
Kłopoty żony Macieja Wąsika. "To represje"
Sądy i trybunały
Czy frankowicze doczekają się uchwały Sądu Najwyższego?
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Sądy i trybunały
Łukasz Piebiak wraca do sądu. Afera hejterska nadal nierozliczona