Aby odliczyć podatek naliczony, zakupy muszą być związane z opodatkowaną działalnością. A faktura powinna odzwierciedlać rzeczywiste zdarzenia gospodarcze. Braki formalne nie wykluczają odliczenia. Tak wynika z interpretacji Izby Skarbowej w Bydgoszczy.

Chodziło w niej o rozliczenie wydatków na zużytą na potrzeby działalności rolniczej energię elektryczną. Przedsiębiorca kupuje ją od zakładu energetycznego. Dostawca wystawia faktury, na których nie podaje NIP rolnika. Pozostałe dane są prawidłowe i pozwalają na określenie, kto jest nabywcą.

Czy taka faktura daje prawo do odliczenia wykazanego w niej VAT? Rolnik twierdzi, że tak. Najważniejsze jest bowiem to, że zakup energii jest związany z opodatkowaną działalnością (produkcja roślinna i zwierzęca). Faktura bez NIP, jeżeli odzwierciedla faktyczne zdarzenia gospodarcze, nie pozbawia natomiast prawa do odliczenia VAT.

Fiskus zgodził się z tym stanowiskiem. Przypomniał, że o tym, co powinna zawierać faktura, mówi art. 106e ust. 1 ustawy o VAT. Wymienia między innymi dane dotyczące stron transakcji. Są to imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy, a także numery identyfikacji podatkowej.

Skarbówka podkreśliła, że faktura jest dokumentem sformalizowanym i musi być wystawiona zgodnie z przepisami. Przede wszystkim powinna odzwierciedlać prawdziwe zdarzenie gospodarcze. Nieprawidłowy przykładowo jest dokument wykazujący zdarzenie, które w ogóle nie zaistniało bądź miało inne rozmiary.

Natomiast elementy formalne wymagane przez art. 106e ust. 1 ustawy mają wyłącznie znaczenie dowodowe. Jedynie braki merytoryczne faktury mogą wywołać skutek materialny w postaci zmian w przedmiocie lub podstawie opodatkowania, a także doprowadzić do niewłaściwego określenia wysokości zobowiązania.

Zdaniem fiskusa brak NIP przy jednoczesnym prawidłowym zachowaniu danych osobowych i prawidłowym adresie jest jedynie wadą techniczną. Nie wyłącza możliwości prawidłowego określenia nabywcy towaru i nie ma znaczenia dla wysokości zobowiązania podatkowego.

W interpretacji przypomniano też, że art. 88 ust. 3a ustawy określa, kiedy faktury nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego. Nie ma tam jednak nic o fakturach, które nie zawierają NIP nabywcy.

Reasumując, o prawidłowości faktur decyduje przede wszystkim to, czy potwierdzają rzeczywiste transakcje gospodarcze. A także, czy zakupy zostały wykorzystane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ze stanu faktycznego wynika, że oba te warunki są spełnione – faktury otrzymane od dostawcy energii potwierdzają faktycznie dokonane czynności oraz energia jest zużywana do opodatkowanej VAT działalności.

Autopromocja
ORZEŁ INNOWACJI

Konkurs dla startupów i innowacyjnych firm

WEŹ UDZIAŁ

Jeśli więc na podstawie informacji zawartych w fakturze (adres oraz dane osobowe) jest możliwa identyfikacja nabywcy, ma on prawo do odliczenia podatku naliczonego. Nawet gdy w dokumencie brakuje jego NIP.

Numer interpretacji: ITPP1/4512-495/16/BK