Gdy dofinansowanie zakupu środków trwałych zasili rachunek bankowy przedsiębiorcy-beneficjenta już po rozpoczęciu dokonywania przez niego odpisów amortyzacyjnych, na takim podmiocie nie ciąży obowiązek korygowania odpisów wstecz (por. uchwałę NSA w składzie siedmiu sędziów z 14 grudnia 2015 r., II FPS 4/15; wyrok NSA z 30 września 2014 r., II FSK 2024/14; wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z 27 maja 2015 r., I SA/Go 119/15). Wskazane jest wówczas dokonanie, w chwili otrzymania dofinansowania (tj. na bieżąco), jednorazowej korekty tej jego części, która odpowiada wartości odpisów amortyzacyjnych/umorzeniowych, dokonanych do dnia wpływu subwencji (i w całości zaliczonych do kosztów podatkowych), poprzez jej odniesienie bezpośrednio na konto pozostałych przychodów operacyjnych:

1. Dofinansowanie ogółem

Wn „Rachunki bankowe"

2. Wartość dofinansowania przypadająca na odpisy amortyzacyjne, dokonane przed jego otrzymaniem

Ma „Pozostałe przychody operacyjne"

3. Kwota dofinansowania przypadająca na niedokonane jeszcze odpisy amortyzacyjne

Ma „Rozliczenia międzyokresowe przychodów" (kwota ujęta na tym koncie będzie stopniowo z niego wyksięgowywana, proporcjonalnie do dokonywanych odpisów amortyzacyjnych i odnoszona na pozostałe przychody operacyjne).

Gdy podmiot otrzyma dofinansowanie na zakup (wytworzenie) określonego składnika aktywów trwałych już po zakończeniu roku obrotowego, w którym poniesiono koszty z tytułu jego pozyskania i rozpoczęto jego amortyzację, ale jeszcze przed sporządzeniem i zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za ten rok, wówczas kwota środków publicznych, w części przypadającej na odpisy amortyzacyjne dokonane w tym zakończonym roku, powinna zostać wykazana – stosownie do zasady memoriału, wyrażonej w art. 6 ust. 1 uor – po stronie przychodów tego zakończonego roku, np. zapisem:

• Wn „Pozostałe rozliczenia międzyokresowe";

Autopromocja
Historia Uważam Rze

Teraz z darmową dostawą i e‑wydaniem gratis!

ZAMÓW

• Ma „Pozostałe przychody operacyjne".

Sam wpływ refundacji na konto beneficjenta należy zaksięgować w dacie jego wpływu, czyli w bieżącym roku obrotowym, zapisem:

• Wn „Rachunki bankowe";

• Ma „Pozostałe rozliczenia międzyokresowe".

Jeżeli jednak beneficjent otrzyma dofinansowanie po zamknięciu ksiąg rachunkowych i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy, w którym nabył (wytworzył) i rozpoczął amortyzację składnika aktywów trwałych, to powinien on uwzględnić postanowienia art. 54 ust. 2 uor, tj. ująć kwotę dofinansowania, w części dotyczącej odpisów amortyzacyjnych dokonanych w poprzednim roku, po stronie przychodów bieżącego roku obrotowego.

- Marek Barowicz